EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
Т. В. Герасименко

Назад

УДК: 330.15: 504.06

Т. В. Герасименко

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Анотація

Незважаючи на прийняті Урядом України заходи, стабілізації балансу у видобутку та розвідці запасів корисних копалин протягом останнього десятиріччя не спостерігається. Зміною економічних відносин відкривається новий етап розвитку геологорозвідувальних робіт. В його основі лежить структурна перебудова та якісне перетворення геологічної галузі в напрямі до нових завдань у сфері управління та формування мінерально-сировинної бази. В той же час на фоні підвищення потреб промисловості в сировині та зростанні її вартості відчувається слабка зацікавленість видобувних компаній у вкладення коштів у геологорозвідувальні дослідження, що свідчить про необхідність пошуку нових форм стимулювання інвесторів та інвестиційної привабливості робіт з розвитку мінерально-сировинної бази, створення програми страхування ризиків при ліцензуванні нових площ розвідки.

Т. Herasymenko

THE DIRECTIONS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF EXPLORATION WORK FOR THE EXPANSION OF MINERAL BASE OF UKRAINE

Summary

Despite the measures taken by the Government of Ukraine, stabilizing the balance in the production and exploration of mineral resources over the last decade isn't observed. Changes in economic relations open a new stage of exploration. It is based on restructuring and qualitative transformation of geological industry towards new challenges in the management and formation of the mineral resource base. At the same time, against the background of increasing industrial needs for raw materials and increasing its value there is weak interest of mining companies to invest in exploration research, which indicate the need to find new forms of incentives for investors and investment attractiveness of work for the development of the mineral resource base, creating insurance risks programs in the licensing of new areas of exploration.

№ 21 2014, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 668

Відомості про авторів

Т. В. Герасименко

канд. геол. наук., доцент кафедри економіки підприємства Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна

Т. Herasymenko

Cand. Sci. (Geol.) assoc. prof. department of economy of enterprises State Higher Educational Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk, Ukrainе

Як цитувати статтю

Герасименко Т. В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості геологорозвідувальних робіт для розширення мінерально-сировинної бази України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 63–67.

Herasymenko, Т. (2014), “The directions of increasing the investment attractiveness of exploration work for the expansion of mineral base of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 63–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.