EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н. М. Левченко, Ж. О. Кулик

Назад

УДК: 336

Н. М. Левченко, Ж. О. Кулик

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглянуто суть поняття "фінансові результати діяльності підприємства". Доведено, що сучасні умови господарювання спонукають до перегляду процесу визначення та аналізу фінансових результатів діяльності, зокрема, балансового (нерозподіленого) прибутку підприємства, який є одним із визначальних чинників економічного розвитку. Удосконалено методологію аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, як процесу пошуку та реалізації найбільш ефективних рішень щодо їх формування та розподілу, який базується на координації дій з іншими підсистемами управління підприємством та здійснюється задля досягнення ефективної діяльності підприємства і зміцнення його фінансової стійкості. Обгрунтовано доцільність запровадження запропонованої методології аналізу балансового (нерозподіленого) прибутку підприємства. Доведено потребу поєднання аналізу фінансових результатів з аналізом податкової та дивідендної політики підприємства, оскільки саме вони мають найвагоміший вплив на прийняття управлінського рішення щодо розподілу прибутку.

N. Levchenko, Zh Kulik

IMPROVED METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF A COMPANY

Summary

The essence of the concept of "financial performance". Proved that modern economic conditions encourage the revision of the process of identifying and analyzing financial performance, in particular, the balance (retained) profits of the enterprise, which is one of the main factors of economic development. The methodology of analysis of the financial performance of the company as a process of finding and implementing the most effective solutions for their formation and distribution, based on coordination with other subsystems of the enterprise management and implemented to achieve the efficient operation of the company and strengthen its financial stability. The expediency of implementation of the proposed methodology for analyzing the balance sheet (retained) profits of the enterprise. Proved the need for a combination of analysis of the financial results of the analysis of the tax and dividend policy of the company, as they have a significant influence on managerial decisions on the distribution of profits.

№ 21 2014, стор. 68 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет

N. Levchenko

doctor of sciences of state administration, associate professor, Zaporozhia national technical university


Ж. О. Кулик

магістр, Запорізький національний технічний університет

Zh Kulik

master, Zaporozhia national technical university

Як цитувати статтю

Левченко Н. М., Кулик Ж. О. Удосконалення методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 68–72.

Levchenko, N. and Kulik, Zh (2014), “Improved methods of analysis of financial performance of a company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.