EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Т. О. Олійник, О. В. Мірошниченко

Назад

УДК: 336.763

Т. О. Олійник, О. В. Мірошниченко

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Анотація

Метою є дослідження сучасних особливостей управління активами пiдприємств України та пошук ефективних шляхiв удосконалення.
Методика дослідження. Метод теоретичного узагальнення став підгрунтям встановлення сутності методики аналізу ефективності управління активами підприємства. Метод групування та узагальнення використано для визначення сутності поняття та формування грошових активів.
Результати. В ході дослідження доведено, що на підприємствах, де в процесі управління відбувається аналіз активів, можна підвищити конкурентоспроможность підприємства. Ефективне формування і регулювання обсягу активів сприятиме підтримці оптимального рівня ліквідності, оперативності виробничого і фінансових циклів діяльності.
Наукова новизна. Обгрунтовано необхідність використання вдосконалених методів управління грошовими активами для покращення своєї діяльність та виявлення можливостей підвищення результативності на конкурентному ринку.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних рекомендацій можуть бути використані суб'єктами господарювання при управлінні грошових активів підприємства.

T. Oliynik, O. Miroshnichenko

BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ASSETS

Summary

A purpose is research of modern features of management of assets of enterprises of Ukraine and search of effective ways of improvement.
Research method. The method of theoretical generalization became subsoil of establishment of essence of method of analysis of efficiency of management of assets of enterprise. The method of grouping and generalization is used for determination of essence of concept and forming of money assets.
Results. It is well-proven during research, that on enterprises, where in the process of management there is an analysis of assets, it is possible to promote konkurentospromozhnost' enterprises. The effective forming and adjusting of volume of assets will be instrumental in support of optimum level of liquidity, operationability, production and financial cycles of activity.
Scientific novelty. Grounded necessity of the use of the improved methods of management of money assets for an improvement it activity and exposure of possibilities of increase of effectiveness at the competition market.
Practical meaningfulness consists in that the substantive provisions of this research in form suggestions and methodical recommendations can be used the subjects of menage at the management of money assets of enterprise.

№ 21 2014, стор. 73 - 77

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1180

Відомості про авторів

Т. О. Олійник

к. е. н., доцент

T. Oliynik

kand. economic of sciences, associate professor


О. В. Мірошниченко

магістр, Запорізький національний технічний університет

O. Miroshnichenko

master's degree, the Zaporozhia national technical university

Як цитувати статтю

Олійник Т. О., Мірошниченко О. В. Основні напрями підвищення ефективності управління активами. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 73–77.

Oliynik, T. and Miroshnichenko, O. (2014), “Basic directions of increase of efficiency of management of assets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 73–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.