EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г. С. Майдуда

Назад

УДК: 657.44:631.11

Г. С. Майдуда

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено питання відтворення основних засобів аграрних підприємств Житомирської області протягом останніх трьох років. Визначено роль прибутку як джерела відтворення основних засобів. Особлива увага приділена проблемі облікового забезпечення формування та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств. Доведено, що в сучасних умовах господарювання прибуток може бути вагомим джерелом у системі оновлення виробничої потужності за умови його раціонального використання. Обгрунтовано необхідність створення відповідного фонду розвитку виробництва, з відображенням його на субрахунку 479 "Фонд розвитку виробництва". Визначено, що створення фонду розвитку виробництва, передбачає також встановлення порядку використання грошових коштів виключно за цільовим призначенням, тобто для розширення виробничих потужностей, збільшення частки основних засобів у загальній їх кількості; придбання нової модернізованої техніки тощо. Доведено, що механізм розподілу прибутку має велике значення, оскільки від нього залежить дієвість самофінансування підприємства з метою відтворення основних засобів.

A. Mayduda

ACCOUNTING SOFTWARE USE OF INCOME FOR REPRODUCTION OF MAJOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

This article explores the issue of reproduction of fixed assets farms Zhitomir region over the past three years. The role of profit as a source of reproduction of fixed assets. Particular attention is paid to the problem of your software development and distribution of farm profits. It is proved that in the contemporary economy gain can be a significant source of system upgrade production capacity provided its management. The necessity of setting up a proper production development fund, displaying it on a sub 479 "Fund of production". It was determined that the establishment of a development fund production, will also establish procedures for the use of funds exclusively for the intended purpose, to expand production capacity, increasing the share of fixed assets in their total number; purchase new upgraded appliances and more. It is proved that the mechanism of profit distribution is important because it determines the effectiveness of self-financing enterprise to the reproduction of fixed assets.

№ 21 2014, стор. 101 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 579

Відомості про авторів

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

A. Mayduda

PhD student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Майдуда Г. С. Облікове забезпечення використання прибутку для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 101–105.

Mayduda, A. (2014), “Accounting software use of income for reproduction of major agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 101–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.