EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
Г. М. Котіна, М. М. Степура, Т. В. Табакова

Назад

УДК: 336.5

Г. М. Котіна, М. М. Степура, Т. В. Табакова

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню бюджетного фінансування пріоритетних сфер економіки та пошуку його оптимальної структури. В ході дослідження виявлено, що від раціонального та ефективного співвідношення видатків бюджету залежить можливість досягнення Україною високого рівня економічного розвитку. Видатки бюджету є інструментом державного впливу, від напрямів та виваженості використання яких залежить конкурентоспроможність та стан пріоритетних галузей економіки. Основною метою статті є дослідження теоретичних засад оптимального розподілу бюджетних видатків, розробка оптимальної структури видатків зведеного бюджету за функціональною класифікацією та визначення питомої ваги фінансування пріоритетних сфер економіки задля забезпечення макрофінансової стабільності в державі та сприяння відновленню національного господарства, шляхом визначення потенційних напрямів прискорення темпів економічного розвитку України.

G. Kotina, M. Stepura, T. Tabakova

BUDGET FINANCING OF PRIORITY ECONOMIC SECTORS OF UKRAINE: PLANNING AND OPTIMIZATION

Summary

The article investigates the budget financing of priority sectors and finding its optimal structure. The study found that the rational and efficient expenditures ratio depends on the possibility of achieving high Ukraine's level of economic development. Budget expenditures can be a tool of state influence on the direction and prudent use of which depends on the competitiveness and status of the priority sectors of the economy. The main purpose of this article is to study the theoretical foundations of optimal allocation of expenditure, the development of the optimal structure of consolidated budget expenditures by functional classification and determination of the proportion of funding for priority sectors of the economy to ensure macroeconomic stability in the country and facilitate the restoration of the national economy by identifying potential areas of acceleration of the economic development of Ukraine.

№ 21 2014, стор. 139 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 700

Відомості про авторів

Г. М. Котіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

G. Kotina

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev


М. М. Степура

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

M. Stepura

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev


Т. В. Табакова

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Tabakova

Postgraduate Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

Як цитувати статтю

Котіна Г. М., Степура М. М., Табакова Т. В. Бюджетне фінансування пріоритетних галузей економіки України: планування та оптимізація. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 139–144.

Kotina, G., Stepura, M. and Tabakova, T. (2014), “Budget financing of priority economic sectors of Ukraine: planning and optimization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 139–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.