EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В МЕХАНІЗМАХ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
О. Є. Бавико

Назад

УДК: 338.24:330.322(477)

О. Є. Бавико

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В МЕХАНІЗМАХ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

У дослідженні обгрунтовується безпосередній взаємозв'язок сучасного менеджменту з методологією біхевіоризму, визначаються відповідні інструменти ефективного впливу на поведінку суб'єктів економічної діяльності. Обгрунтовано необхідність формування та використання механізмів здійснення інвестиційної політики, які виходять з врахування внутрішньої — суб'єктивної природи процесів, що становлять зміст економічного розвитку, та використання відповідних інструментів регулюючого впливу. Пропонується використання інструментів антиципаційного регулюючого впливу держави на поведінку суб'єктів інвестиційної діяльності, шляхом формування інтуїтивних очікувань ринкових агентів на майбутнє зростання інвестиційного попиту у галузях національної економіки, які відіграють роль драйверів розвитку. Фінансова участь держави у технологічному оновленні та розвиткові базисних і високотехнологічних виробництв, залучення іноземних інвестицій під державні гарантії, стимулювання попиту на відповідну продукцію, виступає фактором формування позитивних очікувань приватних інвесторів щодо характеру економічної ефективності інвестиційних вкладень.

О. Bavyko

THE USE OF PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS IN THE MECHANISMS OF ECONOMIC GOVERNANCE

Summary

The study substantiates the direct relationship with the modern management methodology behaviorism, defined by the relevant instruments effectively influence the behavior of economic agents. The necessity of forming and using mechanisms for investment policies that come out of consideration inside — the subjective nature of the processes that make up the content of economic development, and use of appropriate tools regulatory effect. It is proposed to use tools аnticipatio state regulatory effect on the behavior of subjects of investment activities by creating intuitive expectations of market agents in the future growth of investment demand in the fields of national economy, which act as drivers of development. State participation in technological upgrading and development of basic and high-tech industries, attract foreign investment under the state guarantees to stimulate demand for the products, a factor the expectations of private investors about the nature of the economic efficiency of investments.

№ 22 2014, стор. 6 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 614

Відомості про авторів

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

О. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

Як цитувати статтю

Бавико О. Є. Використання психологічних інструментів в механізмах управління економічною діяльністю. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 6–9.

Bavyko, О. (2014), “The use of psychological instruments in the mechanisms of economic governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.