EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. М. Рябець, І. В. Тимків, І. В. Дворник

Назад

УДК: 339.9:330.34

Н. М. Рябець, І. В. Тимків, І. В. Дворник

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В умовах глобалізації під впливом політичних, економічних, науково-технологічних, соціально-культурних факторів світове господарство стає все більш інтегрованою соціально-економічною системою. Cучасними ключовими тенденціями глобального економічного розвитку країн є: транснаціоналізація національних економік та збільшення їх взаємозалежності; посилення регіональних та субрегіональних інтеграційних процесів; формування глобального інституційного середовища економічної діяльності; формування глобального ринку фінансів, товарів і послуг; формування глобального інформаційного простору; послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики; загальноцивілізаційний прогрес завдяки глобальній доступності ресурсів та технологічно-управлінських інновацій; формування метапростору в умовах утворення та функціонування транснаціональних фінансових телекомунікаційних та інших мереж; тяжіння суб'єктів світової економіки до єдиних цінностей, принципів, стандартів функціонування; забезпечення здійснення будь-якого виду діяльності в реальному масштабі часу; перетворення знання на головний елемент суспільного багатства; імплементація та домінування в міжнародних та національних практиках універсальних ліберально-демократичних цінностей, в першу чергу пов'язаних із забезпеченням прав людини; нерівномірний та нееквівалентний розподіл витрат і доходів на глобальних ринках; соціалізація світової економіки.

N. Riabets, I. Tymkiv, I. Dvornyk

THE SPECIFIC FEATURES OF THE SOCIALIZATION OF GLOBAL ECONOMY

Summary

In the context of globalization under act of political, economic, scientifically technological, social and cultural factors a world economy becomes more integrated socio-economic system. Current trends in key global economic development is: transnationalization of national economies and increase their interdependence; strengthening regional and sub-regional integration processes; formation of global finance market, goods and services; formation of a global information space; weakening the capacity of national states on the formation of an independent economic policy; global civilization progress through the global availability of resources and technological and managerial innovation; formation metaspace in terms of formation and functioning of transnational financial and other telecommunication networks, tendency of actors of the global economy to common values, principles and standards of operation; there is the providing the implementation of any activity in real time; transformation of knowledge into the main element of social wealth; implementation and domination in international and national practice universal liberal democratic values, especially related to human rights; uneven and unequal distribution of costs and revenues in global markets; socialization of the global economy.

№ 22 2014, стор. 41 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 2290

Відомості про авторів

Н. М. Рябець

к. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", м. Київ

N. Riabets

Ph.D, Associate Professor of International Management, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv


І. В. Тимків

к. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", м. Київ

I. Tymkiv

Ph.D, Associate Professor of International Management, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv


І. В. Дворник

асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", м. Київ

I. Dvornyk

Assistant Professor of International Management, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

Як цитувати статтю

Рябець Н. М., Тимків І. В., Дворник І. В. Особливості соціалізації глобальної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 41–44.

Riabets, N., Tymkiv, I. and Dvornyk, I. (2014), “The specific features of the socialization of global economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.