EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ З НИМ ПРАВ
С. В. Візіренко, Ю. В. Котельницька

Назад

УДК: 657

С. В. Візіренко, Ю. В. Котельницька

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ З НИМ ПРАВ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність подальшого вивчення питань з обліку авторських та суміжних з ним прав. Уточнено поняття "роялті" як доходу отриманого за надання права використання об'єктів інтелектуальної власності.
Розглянуто специфіку ідентифікації та обліку авторського та суміжних з ним прав. Встановлено позитивні сторони та недоліки діючого механізму оподаткування пасивних доходів у вигляді роялті. Запропоновано в Податковому кодексі України чітко визначити критерії ідентифікації авторського та суміжних з ним прав, що дозволить платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності, які не є роялті визнавати об'єктами оподаткування податку на додану вартість. Здійснено пошук шляхів удосконалення методичного інструментарію формування обліково-інформаційного забезпечення ефективного управління нематеріальними активами суб'єктів господарювання.

S. Vizirenko, Yu Kotelnickаya

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNT OF AUTHOR AND CONTIGUOUS WITH HIM RIGHTS

Summary

In the article grounded necessity of subsequent study of questions from the account of author and contiguous with him rights. A concept "royalty" is specified, as a profit got for the grant of right for the use of objects of intellectual property. The specific of authentication and account an author and contiguous with him rights is considered. Positive sides and lacks of operating mechanism of taxation of passive profits are set as royalty. It is offered in Internal revenue code of Ukraine expressly to define the criteria of authentication author and contiguous with him rights, that will allow payments for the use of ob''ektiv intellectual ownership rights which are not royalty to acknowledge ob''ektami taxation of to the tax value-added. The search of ways of improvement of methodical tool of forming is carried out registration-informative providing of effective management the immaterial assets of subjects of menage.

№ 22 2014, стор. 45 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 282

Відомості про авторів

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет

S. Vizirenko

k. e. n., associate professor of department of account and audit, Zaporozhia national technical university


Ю. В. Котельницька

магістр, Запорізький національний технічний університет

Yu Kotelnickаya

master's degree, Zaporozhia national technical university

Як цитувати статтю

Візіренко С. В., Котельницька Ю. В. Шляхи удосконалення обліку авторських та суміжних з ним прав. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 45–48.

Vizirenko, S. and Kotelnickаya, Yu (2014), “Ways of improvement of account of author and contiguous with him rights”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.