EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЦЕНАРІЇВ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
А. Ю. Панкова, Л. І. Радутна

Назад

УДК: 332.142

А. Ю. Панкова, Л. І. Радутна

ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЦЕНАРІЇВ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Анотація

Поняття структури міста має широкий зміст. Це може бути і функціональне зонування міської території, і структура будь-якого району, і розміщення мережі обслуговування. Місто можна розглядати як відкриту соціальну та економічну систему, де соціальна підсистема виробляє блага і послуги соціального характеру, а економічна підсистема виробляє матеріальні блага і послуги [1, с. 26—39; 2, с. 309 ].
Система міста складається з таких підсистем, кожна з яких має свою модель [3, с. 47—51]: підсистема "Містоутворююча база"; підсистема "Населення"; підсистема "Житловий фонд"; підсистема "Комунікаційна інфраструктура"; підсистема "Обслуговування".
Моделювання соціально-орієнтованої структури економіки міста на підставі розглянутих підсистем та балансових відношень [3, с. 47—51] дозволяє визначити можливі дисбаланси як у наявній структурі, так і дисбаланси, що можуть виникнути в наслідок кількісних і якісних змін підсистем міста. Це зумовлює застосування організаційно-економічних способів впливу на розвиток міста з метою впровадження необхідних структурних змін у вигляді будь-яких управлінь.
Не всі підсистеми дозволяють проведення змін шляхом використання управлінь. Якщо будівництво, впровадження нових технологій, створення нових видів обслуговування можливе шляхом проведення управлінь, то віковий та статевий склад населення змінюється тільки природним шляхом. Але навіть для підсистеми населення може бути застосовано багато управлінь. Наприклад, це медичне забезпечення, яке зменшує кількість витрат на лікування та втрат робочого часу через наслідки хвороби, це надання знань у вигляді кваліфікацій узгоджених з вимогами місто утворювальної підсистеми і підсистеми обслуговування.
Для впровадження ефективних структурних змін необхідним є визначення цих змін. На цьому етапі раціональним є використання систем моделювання [4; 5]. Моделювання дозволяє не тільки визначити дисбаланси, які треба усунути, а й скласти прогнозну оцінку ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста.

A. Pankova, L. Radutnaya

ESTIMATION OF EFFICIENCY SCENARIOS SOCIALLY ORIENTED STRUCTURAL REFORMS IN THE ECONOMY OF A LARGE INDUSTRIAL CITY

Summary

The concept of the structure of the city has a wide meaning. This may be the functional zoning of the urban area, and the structure of any area, and location of network services. The city can be viewed as an open social and economic system in which social subsystem produces goods and social services, and economic subsystem produces material goods and services [1, p. 26—39; 2, pp. 309].
The system consists of the following cities subsystems, each of which has its own model [3, s. 47—51]: subsystem "city-forming base"; subsystem "Population"; subsystem "Housing Fund"; subsystem "communication infrastructure"; subsystem of "service".
Simulation of socially-oriented economic structure of the city on the basis of these models and balance sheet ratios [3, s. 47—51] to determine the possible imbalance in the existing structures and imbalances that may arise as a result of quantitative and qualitative changes of subsystems city. This entails the use of organizational and economical ways to influence the development of the city in order to implement the necessary structural changes in the form of any departments.
Not all subsystems allow for change through the use of controls. If building, new technologies, new kinds of services possible through departments, the age and gender structure of the population changes only naturally. But even for people subsystem can be used many departments. For example, the medical software, which reduces the amount of medical costs and loss of working time due to the effects of the disease, is to provide knowledge in the form of qualifications consistent with the requirements of the city utvoryuvalnoyi subsystems and subsystem maintenance.
To implement effective structural change is necessary to define these changes. At this stage rational use of simulation [4; 5]. Simulation allows us not only to identify imbalances that need to be resolved, but also make an estimate of efficiency scenarios socially oriented structural reforms in the economy of a large industrial city.

№ 22 2014, стор. 57 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

A. Pankova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorDepartment of Management, Zaporizhzhya national technical university


Л. І. Радутна

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

L. Radutnaya

Master student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

Як цитувати статтю

Панкова А. Ю., Радутна Л. І. Прогнозна оцінка ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 57–61.

Pankova, A. and Radutnaya, L. (2014), “Estimation of efficiency scenarios socially oriented structural reforms in the economy of a large industrial city”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 57–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.