EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОТРЕБ В ІНВЕСТИЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
С. C. Савіна

Назад

УДК: 658.589

С. C. Савіна

АНАЛІЗ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОТРЕБ В ІНВЕСТИЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Автор визначила особливості і склад легкої промисловості, дослідила стан виробництва основних видів продукції легкої промисловості підприємств України та Вінницької області. Результати дослідження виявили основні причини зниження рівня ефективності та основний напрям її підвищення на основі формування механізму інноваційного розвитку.
Особливе значення для ефективного інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості мають такі фактори: відповідність продукції підприємства потребам споживачів; нестабільність розвитку економічних процесів зовнішнього (зміни чинного законодавства, системи державного регулювання інноваційного розвитку, податкового регулювання) і внутрішнього середовища; рівень розвитку внутрішнього середовища (забезпечення ресурсами, фінансово-економічний стан підприємства, наявніть кадрів високої кваліфікації); високий рівень конкуренції продукції легкої промисловості на ринку. Механізм інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості має вирішувати ряд завдань, що забезпечить ефективний розвиток підприємства, зростання його конкурентоспроможності.
Легка промисловість потребує активізації інноваційної та інвестиційної діяльності, що можливе за умови впровадження комплексної системи заходів на рівні держави в цілому; формування дієвої системи управління якістю на кожному підприємстві, що забезпечить необхідний рівень споживчих характеристик продукції та адаптацію до зміни вимог зовнішнього середовища.

S. Savina

ANALYSIS OF ACTIVITIES LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION

Summary

The author determined peculiarities and a content of the light industry, examined a state of the production of the main types of goods produced by companies of the light industry of Ukraine and Vinnytsia region. The results of research present the main causes of efficiency level reduction and the main direction of its increase on the basis of innovative development mechanism formation.
Some factors are especially peculiar for effective innovative development of the light industry companies, e.g. adherence of company's goods to needs of consumers, insustanability of development of economic processes of the external (changes of the current legislation, the system of state regulation of innovative development, the tax regulation) and the internal development; a level of development of the internal environment (resource provision, a financial and economic position of a company, existence of a high-qualified staff); a high level of competition of the light industry products in the market. The mechanism of innovative development of the light industry companies shall solve a set of tasks, providing in such a way effective development of a company and enhencement of its marketability.
The light industry requires activization of an innovative and investment activity that are possible in terms of implementation of a complex system of measures at a state level in general and formation of an effective system of quality management at each company, which will provide an appropriate level of consumptive characteristics of products and adaptation to changes of requirments of the external encironment.

№ 22 2014, стор. 87 - 92

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

С. C. Савіна

здобувач, Вінницький національний аграрний університет

S. Savina

Applicant, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Савіна С. C. Аналіз стану діяльності та потреб в інвестиціях підприємств легкої промисловості . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 87–92.

Savina, S. (2014), “Analysis of activities light industry enterprises of vinnytsia region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 87–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.