EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
К. С. Дяченко

Назад

УДК: 658:330.341 (045)

К. С. Дяченко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств, що є особливо актуальним у сучасних умовах макроекономічної та політичної кризи в країні. В умовах, коли гостро постає питання не лише забезпечення сталого та стабільного розвитку і функціонування вітчизняних підприємств, а і захисту усіх форм власності, створення сприятливих умов для ведення та підтримання ефективної підприємницької діяльності. Висвітлено генезис даної економічної категорії, наведено ряд історичних документів та словників, де це поняття вперше знайшло своє відображення, а також наведено ряд нормативно-правових актів, що регламентують економічну безпеку в Україні та світі від витоків до наших днів. Систематизовано та узагальнено наукові погляди вітчизняних та зарубіжних вчених, наведено найбільш поширені підходи до трактування даного поняття. Економічну безпеку підприємства визначено як складну багатофакторну категорію, що характеризується стійкістю по відношенню до негативного впливу ряду факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (які залежать від галузевої специфіки), спрямована на ефективне використання наявних ресурсів та ринкових можливостей, реалізації власних економічних інтересів за умов забезпечення конкурентоспроможності як за умов сталого соціального та економічного розвитку, так і в кризовий та посткризовий період. Акцентовано увагу на розгляді та виокремленні поняття економічної безпеки будівельних підприємств з урахуванням галузевої специфіки, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід, запропоновано авторське визначення економічної безпеки будівельних підприємств — створення таких умов їх функціонування, за яких забезпечено достатній рівень економічної безпеки, який надає можливість реалізовувати економічні інтереси і створювати певний запас міцності для реалізації в подальшому економічних інтересів підприємств і обумовлюється технологією будівельного виробництва, його сезонністю, наявністю різноманітності об'єктів будівництва, можливими джерелами фінансування, розгалуженістю видів діяльності підприємств будівельної галузі, а також формуванням інституційного середовища здійснення діяльності у сфері будівництва.

K. Dіachenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF A BUILD INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

In the article it is observed teoretiko-methodical going near determination of economic security of enterprises which are especially actual in the modern terms of macroeconomic and political crisis in a country.
In the conditions when the question of not only providing of steady and stable development and functioning of domestic enterprises is sharply arising but also defence of all patterns of ownership, creation of favourable terms for conducting and the support of effective entrepreneurial activity.
Genesis of this economic category is reflected, the row of historical documents and dictionaries is resulted, where this concept found the reflection first, and also a row is resulted normatively legal certificates which regulate economic security in Ukraine and world from sources to our days.
The scientific looks of domestic and foreign scientists are systematized and generalized, the most widespread approaches are resulted to interpretation of this concept.
Economic security of enterprise is certain as a difficult multivariable category which is characterized firmness in relation to negative influence of row of factors of internal and external environment (what depends on a particular branch specific), directed on the effective use of present resources and market possibilities, realization of own economic interests, at the terms of providing of competitiveness as at the terms of steady social and economic development so in a crisis and the period after the crisis.
Attention is accented on consideration and selection of concept of economic security of build enterprises taking into account of a particular branch specific. Domestic and foreign experience are analysed. Author determination of economic security of build enterprises is offered, creation of such their operating conditions as sufficient economic strength security, which gives possibility to realize economic interests and create the margin of safety for realization in future of economic interests of enterprises and it is stipulated on technology of a build production, it's seasonal prevalence, presence of variety of building objects, possible sourcings, ramified of types of activity of enterprises of a build industry, and also forming of istitutional environment of realization of activity in the sphere of building.

№ 22 2014, стор. 93 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 536

Відомості про авторів

К. С. Дяченко

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

K. Dіachenko

an applicant for a degree candidate of economic sciences, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkіv

Як цитувати статтю

Дяченко К. С. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 93–97.

Dіachenko, K. (2014), “Theoretical and methodological approaches to evaluation of economic security of enterprises of a build industry of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.