EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ КООПЕРАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ — ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
І. Б. Шафранська

Назад

УДК: 300.83(477.8)"18/19"

І. Б. Шафранська

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ КООПЕРАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ — ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація

У статті представлені результати комплексного дослідження розвитку теорії кооперації останньої третини ХІХ — першої третини ХХ століття з використанням сучасних підходів до проведення досліджень в історії економічної думки. Виявлено умови, в яких розвивалась теорія та практика кооперації в зазначений період Визначено роль організацій "Просвіта", "Господарсько-промислове товариство", "Краєвий Союз Кредитовий", товариств "Народна торгівля" та "Дністер" (кооперативний банк), які займались даною проблемою та розвивали кооперативну діяльність. Досліджено та представлено аналіз діяльності, поглядів, основних наукових праць діячів кооперативного руху Західної України останньої третини ХІХ — першої третини ХХ століття, зокрема Євгена Олесницького, Костя Паньківського, Данила Танячкевича; виявлено їхній вплив на вирішення практичних проблем західноукраїнських селян.

I. Shafranska

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF COOPERATION IN WESTERN UKRAINE IN THE LAST THIRD OF THE XIX — THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY

Summary

This article presents the results of a comprehensive study of the theory of cooperation last third of the XIX — the first third of the twentieth century using modern approaches to research in the history of economic thought. Author found conditions in which developed theory and practice of cooperation during this period. Author identified the role of organizations "Education", "Household and Industrial Society", "Regional Credit Union", societies "People's Trade" and "Dniester" (cooperative bank) what worked this problem and developed cooperative activities. Author investigated and analysed activities, attitudes, basic scientific works by leaders of the cooperative movement in Western Ukraine last third of the XIX — the first third of the twentieth century, including Eugene Olesnytskyy, Kost Pankivskyy, Daniel Tanyachkevych; founded their impact on solving practical problems of farmers in Western Ukraine.

№ 22 2014, стор. 102 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 327

Відомості про авторів

І. Б. Шафранська

аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль

I. Shafranska

PhD student by Ternopil National Technical University named after I. Pulyui

Як цитувати статтю

Шафранська І. Б. Розвиток теорії кооперації в західній Україні в останній третині хіх — першій третині хх століття. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 102–105.

Shafranska, I. (2014), “Development of the theory of cooperation in western Ukraine in the last third of the xix — the first third of the twentieth century”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 102–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.