EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З МЕТОЮ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
О. С. Носенко

Назад

УДК: 330.341.1

О. С. Носенко

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З МЕТОЮ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

Досліджено теоретико-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку підприємств та визначено його вплив на ефективність діяльності підприємств машинобудування. Визначено етапи стратегічного управління інноваціями підприємства машинобудування. Запропоновано, в процесі забезпечення інноваційної привабливості проектів підприємств машинобудування, здійснювати аналіз внутрішнього середовища на засадах управлінського обстеження функціональних зон підприємства машинобудування з метою визначення сильних і слабких сторін. Виокремлено критерії оцінки ефективності кожного інноваційного проекту підприємств машинобудування, що відповідають певним принципам забезпечення їх інвестиційної привабливості. Встановлено переваги і недоліки основних методів оцінки ефективності інноваційних проектів підприємств машинобудування.

Al Nоsеnkо

THEORETICAL-METHODICAL GOING NEAR ESTIMATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT WITH THE PURPOSE OF HIS INFLUENCE ON EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ENTERPRISES OF ENGINEER

Summary

Theoretical is investigational- methodical going near the estimation of innovative development of enterprises and his influence is certain on efficiency of activity of enterprises of engineer. The stages of strategic management are certain by the innovations of enterprise of engineer. It is offered, in the process of providing of innovative attractiveness of projects of enterprises of engineer, to carry out the analysis of internal environment on principles of administrative inspection of functional areas of enterprise of engineer with the purpose of determination of strengths and weaknesses. The criteria of estimation of efficiency of every innovative project of enterprises are distinguished engineers which answer certain principles of providing of their investment attractiveness. Advantages and lacks of basic methods of estimation of efficiency of innovative projects of enterprises of engineer are set.

№ 22 2014, стор. 127 - 131

Кількість переглядів: 386

Відомості про авторів

О. С. Носенко

аспірант, Запорізький національний університет

Al Nоsеnkо

Graduate student of Zaporizhzhya national university

Як цитувати статтю

Носенко О. С. Теоретико- методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку з метою його впливу на ефективність діяльності підприємств машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 22. С. 127–131.

Nоsеnkо, Al (2014), “Theoretical-methodical going near estimation of innovative development with the purpose of his influence on efficiency of activity of enterprises of engineer”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 127–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.