EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
О. О. Канцуров

Назад

УДК: 657

О. О. Канцуров

УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

У статті розглядаються питання управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку та обгрунтовуються заходи з їхньої оптимізації. Визначено, що інституціональні чинники понесення трансакційних витрат інституту бухгалтерського обліку знаходяться поза сферою впливу окремого суб'єкта економічних відносин, відповідно управляти трансакційними витратами соціально-економічного інституту слід на інституціональному рівні шляхом проведення інституціональних реформ. Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку відбувається через регулювання рівня відкритості системи економічної інформації для суб'єктів інших інституціональних систем. Оптимізація трансакційних витрат у підприємницькому секторі економіки, шляхом проведення реформ у сфері бухгалтерського обліку, відбувається у двох взаємопов'язаних напрямах — створення умов для застосування МСФЗ та регламентація бухгалтерського обліку на національному рівні.

O. Kantsurov

MANAGING TRANSACTION COSTS OF AN ACCOUNTING INSTITUTE

Summary

The article deals with the management of transaction costs of an accounting institute and justifies measures for their optimization. It is determined that the institutional factors of transaction costs incurred by an accounting institute are outside of the sphere of influence of individual entity subject to economic relations, correspondingly the management of transaction costs of a social and economic institute should be conducted at the institutional level through institutional reforms. Managing transaction costs of an accounting institute is carries out through regulation of the degree of openness of the system of economic information for entities of other institutional systems. Optimization of transaction costs in the business sector, through reforms in accounting, occurs in two related areas — creating the conditions for the application of IFRSs and regulating accounting at the national level.

№ 23 2014, стор. 10 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Канцуров О. О. Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 10–14.

Kantsurov, O. (2014), “Managing transaction costs of an accounting institute”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.