EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЧАСТИНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРУДОВІ РЕСУРСИ
В. В. Покиньчереда

Назад

УДК: 657:330.1

В. В. Покиньчереда

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЧАСТИНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Анотація

У статті розглянуто порядок формування фінансової звітності в частині представлення інформації про трудові ресурси олійно-жирових підприємств. З'ясовано, що законодавчо затверджені форми звітності не відображають необхідної інформації щодо трудових ресурсів на мікро- та макрорівнях управління. Зокрема у звітності відсутня інформація щодо вартості трудових ресурсів підприємства, представлення якої є надзвичайно актуальним в умовах економіки знань. Крім того, не наводиться систематизована інформація про витрати на трудові ресурси в розрізі етапів управління ними. Оскільки відсутність цінних даних не дозволяє в повній мірі забезпечувати інформаційні потреби користувачів та деструктивно впливає на процес прийняття управлінських рішень, автором внесені пропозиції щодо уніфікації окремих форм фінансової звітності та узагальнення інформації про трудові ресурси олійно-жирових підприємств відповідно до рекомендованих підходів до їх оцінки та відображення в системі рахунків обліку, основаних на концепції обліку людського капіталу.

V. Pokynchereda

IMPROVING FINANCIAL STATEMENTS OIL AND FAT ENTERPRISES IN PART DISPLAY INFORMATION ABOUT MANPOWER

Summary

The article discusses the procedure of forming part of the financial statements in the reporting of workforce oil and fat businesses. It was found that legally approved reporting forms do not reflect the necessary information regarding human resources at the micro and macro management. Specifically, there are no reports on the cost of human resources company, whose presentation is extremely important in terms of the knowledge economy. Also, do not give systematic information on the cost of labor in terms of stages of management. Because of the lack of data does not allow to fully provide the information needs of users and destructive influences decision-making, the author of the proposals for the unification of certain forms of financial reporting and summarizing information manpower oil and fat businesses under the proposed approaches to their evaluation and reflection the system of accounts based on the concept of human capital accounting.

№ 23 2014, стор. 81 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 242

Відомості про авторів

В. В. Покиньчереда

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

V. Pokynchereda

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

Як цитувати статтю

Покиньчереда В. В. Удосконалення фінансової звітності олійно-жирових підприємств у частині відображення інформації про трудові ресурси. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 81–88.

Pokynchereda, V. (2014), “Improving financial statements oil and fat enterprises in part display information about manpower”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 81–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.