EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-СУДОВОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ У 20-Х НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ.
В. В. Федчишина

Назад

УДК: 351.340.6

В. В. Федчишина

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-СУДОВОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ У 20-Х НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

Анотація

У статті аналізується історичний період розвитку і становлення науково-судової експертизи Української Соціалістичної Радянської Республіки у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття. Наголошено, що судова експертиза підвищує доказову силу матеріалів справи, забезпечує встановлення об'єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці і практичному впровадженні наукових методів і методик дослідження матеріалів при розслідуванні злочинів і судовому розгляді справ. Доведено, що відсутність конкретного організаційного порядку у координації діяльності в УСРР та неодноразові зміни в системі державного управління (перехід із 4-на 3-ступеневу, а з часом і 2-ступеневу систему управління, пов'язаний з ліквідацією губерній, зміною адміністративно-територіального устрою), не визначеність у підпорядкуванні, також не сприяли покращенню організації роботи Кабінетів науково-судової експертизи. Встановлено, що для забезпечення процесу фундаментального спрямування реформування управління державою, і науково-судовою експертизою зокрема, потрібні були висококваліфіковані кадри.

V. Fedchyshyna

STATE REGULATION OF SCIENTIFIC AND LEGAL EXPERTISE IN THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC IN THE 20'S EARLY 30-IES OF XX CENTURY

Summary

This article analyzes the historical period of development and the formation of a scientific and forensic examination of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the 20's — early 30-ies of XX century. It is noted that forensic examination increases the evidentiary force of the case, provides for the establishment of objective truth and plays an important role in the development and practical implementation of scientific methods and techniques of research materials in the investigation of crimes and court cases. It is proved that the absence of a specific organizational order in coordinating activities in the USSR and repeated changes in the system of state governance (transition from 4-to 3-speed, and over time, and 2-speed control system associated with the liquidation of the provinces, the change of the administrative-territorial structure), with no certainty in submission also did not contribute to improving the organization of the work of the Offices of scientific and forensic examination. Set that to ensure the fundamental process of reforming the government, and scientific and judicial review in particular, need to have qualified personnel.

№ 23 2014, стор. 111 - 115

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 195

Відомості про авторів

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

Як цитувати статтю

Федчишина В. В. Державне регулювання науково-судовою експертизою в українській соціалістичній радянській республіці у 20-х на початку 30-х років хх ст.. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 111–115.

Fedchyshyna, V. (2014), “State regulation of scientific and legal expertise in the ukrainian soviet socialist republic in the 20's early 30-ies of xx century”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 111–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.