EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЯК ЗАМОВНИКА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З НАЦІОНАЛЬНИМ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ
О. Ф. Сальнікова

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЯК ЗАМОВНИКА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З НАЦІОНАЛЬНИМ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Анотація

У даній статті автор надає пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії Міністерства оборони України з національним оборонно-промисловим комплексом. Одним з основних показників, що характеризують роль та участь оборонно-промислового комплексу у забезпеченні потреб Збройних Сил будь-якої країни, є співвідношення обсягів закупівлі власними збройними силами озброєння та військової техніки, що виробляються підприємствами національного оборонно-промислового комплексу (у грошовому вимірі), з обсягами продажу зброї іноземним замовникам. В умовах проголошеного керівництвом держави курсу на інтеграцію України до Європейського союзу держава може одержати позитивний ефект від створення промислових кооперацій з компаніями країн Європейського союзу, в рамках розвитку військово-технічного співробітництва. Незважаючи на складні та болючі процеси реформування оборонної сфери, українська оборонна промисловість спроможна виконувати завдання з переозброєння та створення нових зразків техніки і зацікавлена у визначенні Міноборони перспективних потреб. Створення внутрішнього ринку та здійснення замовлень оборонним відомством є одним з ключових чинників збереження та розвинення потенціалу оборонної промисловості.

O. Salnikova

ACTUAL PROBLEMS OF COOPERATION OF MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE AS A CUSTOMER OF ARMAMENT AND MILITARY TECHNIQUE WITH NATIONAL DEFENSIVE-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

In this article an author gives suggestions in relation to increase of efficiency of co-operation of Ministry of defense of Ukraine with a national defensive-industrial complex. One of basic indexes that characterize a role and participation of national defensive-industrial complex in providing of necessities of Armed Forces of any country is correlation of volumes of purchase by own military powers of armament and military technique, that produced by the enterprises of national defensive-industrial complex (in the money measuring), with the volumes of sale of weapon to the foreign customers. In the conditions of proclaimed by guidance of the state of course on integration of Ukraine to the European union the state can get a positive effect from creation of industrial co-operations with the companies of countries of the European union, within the framework of development of military-technical collaboration. Without regard to the difficult and sickly processes of reformation of defensive sphere, Ukrainian defensive industry is able to execute a task from a rearmament and creation of new standards of technique and interested in determination of perspective necessities of Ministry of Defense. Internal market creation and realization of orders a defensive department are to one of key factors of maintenance and development of potential of defensive industry.

№ 23 2014, стор. 120 - 123

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique AFU, Кyiv

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф. Актуальні проблеми взаємодії міністерства оборони України як замовника озброєння та військової техніки з національним оборонно-промисловим комплексом. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 120–123.

Salnikova, O. (2014), “Actual problems of cooperation of ministry of defense of Ukraine as a customer of armament and military technique with national defensive-industrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.