EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Д. В. Нехайчук

Назад

УДК: 336.13

Д. В. Нехайчук

ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Наукову статтю присвячено дослідженню інвестиційно-фінансової інфраструктури на сучасному етапі розвитку держави та регіонів. Розглянуто погляди вітчизняних та закордонних авторів на об'єкт дослідження та узагальнено поняття інвестиційно-фінансової інфраструктури. Запропоновано авторський підхід до визначення базових функцій інвестиційно-фінансової інфраструктури. Зроблено висновки щодо доцільності розмежування інфраструктури забезпечення формування доданої вартості, фінансово-кредитного обігу, сектору державного управління регіоном, частини соціального сектора тощо. Доведено, що надійне функціонування інвестиційно-фінансової інфраструктури засновується на узгодженості розробки і запровадження механізмів правового забезпечення, формування розгалуженої мережі різноманітних установ та інституцій, а також ефективного використання відповідного інструментарію, за допомогою якого забезпечується реалізація функцій фінансів.

D. Nekhaychuk

INVESTMENT FINANCIAL INFRASTRUCTURE AND ITS PLACE IN THE INFRASTRUCTURAL SUPPORT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

The scientific article is devoted to the study of investment and financial infrastructure at the present stage of development of the state and the regions. Considered the views of domestic and foreign authors on the subject of research and generalize the concept of investment and financial infrastructure. The author's approach to the definition of the basic functions of investment and financial infrastructure. There are conclusions about the feasibility of distinguishing the infrastructure for the formation of value-added financial and credit circulation, general government region of the social sector. The author proved that the reliable operation of the investment and financial infrastructure is based on the consistency of development and implementation of legal provision, forming an extensive network of various agencies and institutions, as well as the effective use of appropriate tools with which ensured the implementation of the finance function.

№ 23 2014, стор. 127 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 511

Відомості про авторів

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Нехайчук Д. В. Інвестиційно-фінансова інфраструктура та її місце в інфраструктурному забезпеченні розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 127–131.

Nekhaychuk, D. (2014), “Investment financial infrastructure and its place in the infrastructural support of regional development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 127–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.