EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
О. В. Гончаренко

Назад

УДК: 338.49:681.3

О. В. Гончаренко

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Досліджено стан інфраструктурного забезпечення інноваційного процесу в агропромисловому виробництві.
Запропоновано етапи формування і розвитку інноваційної інфраструктури з визначальною роллю інформаційно-консультаційного забезпечення.
Доведено, що незмінніть наявного стану інфраструктурного забезпечення інноваційного процесу фактично веде до втрати експериментально-виробничої бази основного продуцента агроновацій НААНУ і суттєвого зменшення впливу аграрної науки на розвиток агропромисового виробництва.
Для інтеграції аграрної науки у ринкове середовище та забезпечення реалізації програм інноваційного розвитку обгрунтовано створення єдиного Інноваційного парку на умовах державно-приватного партнерства. Такий "синтез" державної присутності на перших етапах інноваційного процесу та покладання на ринкову інфраструктуру на останніх етапах зберігає можливість регулювання наукоємного ринку та сприяє комерціалізації агроінновацій. Координація трансферно-технологічної науково-виробничої структури за трьома рівнями (центр, зона, регіон) з представництвом практично у всіх областях України має стати платформою для зростання ролі аграрної науки в інноваційному розвитку агропромислового виробництва.

O. Goncharenko

INFRASTRUCTURE SOFTWARE INNOVATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The state of infrastructure software innovation process in agricultural production.
The stages of formation and development of innovative infrastructure of defining the role of the guidance.
It is proved that the current state of infrastructure consistently providing innovative process actually leads to the loss of experimental and production base of the main producers ahronovatsiy Academies and significantly reduce the impact of agricultural research for development ahropromysovoho production.
To integrate agricultural research in the market environment and implementation of innovative development programs grounded create a single Innovation Park on public-private partnership. Such a "synthesis" of state presence in the early stages of the innovation process and reliance on market infrastructure in the final stages retains the ability to adjust high-tech market and facilitate commercialization ahroinnovatsiy. Coordination transfer and technological research and production structure at three levels (center, zone, region) with representation in almost all regions of Ukraine, has become a platform for the growing role of agricultural science in the innovation of agricultural production.

№ 24 2014, стор. 61 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 440

Відомості про авторів

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory and agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

Як цитувати статтю

Гончаренко О. В. Інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 61–64.

Goncharenko, O. (2014), “Infrastructure software innovation of agricultural production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.