EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УНІФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОРТФЕЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
О. В. Золотарьова, І. А. Федченко

Назад

УДК: 336.77

О. В. Золотарьова, І. А. Федченко

УНІФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОРТФЕЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

Анотація

Проаналізовано динаміку частки простроченої заборгованості за кредитами в кредитному портфелі банку та з'ясовано, що на сьогоднішній день спостерігається різке зростання питомої ваги проблемних кредитів, що обумовлено, в тому числі, недостатньою увагою до своєчасного виявлення і оцінки портфельного кредитного ризику. Досліджено походження категорії "ризик" та економічну природу кредитного ризику банку. На основі вивчення найбільш відомих вітчизняних наукових підходів до трактування категорії "кредитний ризик" виділено її базові ознаки. Структуровано і охарактеризовано джерела виникнення кредитного ризику, зокрема зовнішні, обумовлені позичальником, гарантом, заставою, макросередовищем, та внутрішні, пов'язані з поточною діяльністю банку. На основі уніфікації існуючих трактувань кредитного ризику та систематизації джерел його виникнення надається авторський підхід до визначення змісту портфельного кредитного ризику. Акцентується увага на приділенні особливої уваги грунтовній оцінці кредитоспроможності позичальників банку як найважливішому і базовому інструменту зниження індивідуальних кредитних ризиків та портфельного кредитного ризику в цілому. Наводиться авторський підхід до процедури оцінки кредитоспроможності фізичних і юридичних осіб.

O. Zolotaryova, I. Fedchenko

UNIFICATION OF APPROACHES TO DEFINITION OF CONTENTS PORTFOLIO CREDIT RISK BANK

Summary

The dynamics of the share of overdue loans in the loan portfolio and found that today there is a sharp increase in the proportion of bad loans, due, including insufficient attention to early detection and assessment of portfolio credit risk. Investigated the origin of the category of "risk" and economic nature of the credit risk of the bank. On the basis of the most famous domestic scientific approaches to the interpretation of the category of "credit risk" highlighted its basic features. Structured and described the sources of credit risk, including external, due to the borrower, guarantor, pledge, macro and domestic associated with the daily operations of the bank. Based on the unification of existing interpretations of credit risk and systematization of the sources of its occurrence given the author's approach to determining the content of portfolio credit risk. The attention to particular regard to thoroughly assessing the creditworthiness of borrowers of the bank as the most important and basic tools to reduce individual credit risk and the credit risk of the portfolio as a whole. We give the author's approach to credit scoring procedures individuals and businesses.

№ 24 2014, стор. 79 - 84

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 441

Відомості про авторів

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk


І. А. Федченко

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

I. Fedchenko

master's degreet, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Золотарьова О. В., Федченко І. А. Уніфікація підходів до визначення змісту портфельного кредитного ризику банку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 79–84.

Zolotaryova, O. and Fedchenko, I. (2014), “Unification of approaches to definition of contents portfolio credit risk bank”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 79–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.