EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
С. С. Пахода

Назад

УДК: 331.25:33

С. С. Пахода

МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено аналіз функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в країнах з розвиненою економікою. З'ясовано, що в країнах з розвиненою економікою на законодавчому рівні встановлено досить широке поле інвестиційних можливостей пенсійних фондів. Вони мають право вкладати кошти не лише в інвестиційні активи на внутрішньому фінансову ринку, а й на інших фінансових ринках світу. Слід зазначити, що це звичайна світова практика, оскільки можливості ринку однієї країни залежно від певних обставин мають обмежені інвестиційні можливості. Крім того, географічна диверсифікація активів пенсійного фонду, як відомо з теорії інвестицій, є одним з високоефективних методів зниження його інвестиційних ризиків. Визначено, що головною перевагою пенсійних фондів як суб'єктів фінансового ринку є їх інвестиційна політика, яка характеризується високим рівнем вимог при визначенні напрямів інвестування та конкретних об'єктів вкладень. Порівняно з іншими країнами світу ми значно відстаємо від світових темпів розвитку пенсійної системи. В статті акцентовано увагу на тому, що в Україні тільки починають створюватися нові інститути спільного інвестування з великим інвестиційним потенціалом. Вони здатні суттєво прискорити не лише розвиток фінансового ринку України, а й реального сектору економіки. Це надасть змогу в межах системи пенсійного забезпечення нагромаджувати значні обсяги інвестиційних ресурсів та відповідно створювати передумови для довгострокового економічного зростання.

S. Pahoda

POSSIBILITIES FOR ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF THE NON-STATE PENSION PROVISION SYSTEM FUNCTIONING IN UKRAINE

Summary

In the article is analyzed the non-state pensions provision systems functioning in countries with developed economies. It was found that in countries with developed economies at the legislative level is set quite wide field of investment opportunities for pension funds. They are entitled to invest not only in the investment assets on the domestic financial market, but also on other financial markets around the world. It should be noted that this is the common international practice, as market opportunities in one country, depending on certain circumstances have limited investment opportunities. In addition, the geographic diversification of pension fund assets is known from the theory of investment, as one of the highly efficient methods to reduce its investment risk. Is determined that the main advantage of pension funds as the financial market is their investment policy, which is characterized by high requirements in determining investment trends and specific investment opportunities. In comparison with other countries, we are far behind the rate of development of the world's pension system. In the article is accented attention on the fact that in Ukraine just beginning to create new joint investment institutions with great investment potential. They can significantly speed up not only the development of the financial market of Ukraine, but also the real sector of economy. It will give an opportunity to accumulate significant amounts of investment resources within the pension system and accordingly create conditions for long-term growth.

№ 24 2014, стор. 112 - 115

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

S. Pahoda

Postgraduate student, "European University"

Як цитувати статтю

Пахода С. С. Можливості адаптації зарубіжного досвіду функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 112–115.

Pahoda, S. (2014), “Possibilities for adaptation of foreign experience of the non-state pension provision system functioning in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 112–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.