EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ
О. Г. Радєва

Назад

УДК: 651.21

О. Г. Радєва

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ

Анотація

Встановлено, що від величини, якісного складу, вікової структури, ефективності процесу відтворення та використання основних засобів великою мірою залежать обсяги виробництва, розвиток виробничих сил галузі, її фінансово-економічні результати діяльності. Дана оцінка забезпеченості промислових організацій України основними засобами. Розглянуто структуру інвестицій у відтворення основних засобів. Розкрито теоретико-методологічні аспекти інвестиційного аналізу відтворення і використання основних засобів промислових підприємств. Визначено напрями активізації інвестиційної діяльності у країні. Встановлено, що оцінювання технічного стану основних засобів є необхідною умовою для розробки заходів щодо оновлення основних засобів. Виявлено негативні тенденції зростання зносу основних засобів та низку проблем пов'язаних із їх оновленням, спричинену в першу чергу нестачею інвестиції. Запропоновано перелік заходів щодо покращення ефективності використання основних засобів, а саме: щодо їх оновлення, модернізації та виявлення резервів.

O. Radeva

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE, AND WAYS OF IT'S EFFECTIVE USE AND REPRODUCTION

Summary

It is found that from the magnitude , qualitative composition, age structure, the efficiency of reproduction and use of fixed assets is largely dependent amount of production, the development of the productive forces of industry, its financial and economic activities. Given the evaluation of provision of the industrial organization in Ukraine with fixed assets. Examined the structure of investment in reproduction of fixed assets. Revealed theoretical and methodological aspects of investment analysis and reproduction of fixed assets of industrial enterprises. Identified directions of investment activity in the country. It is established that the evaluation of technical condition of fixed assets is a necessary condition for the development of measures to renovate the fixed assets. Identified negative tendencies of growth of depreciation of fixed assets, and a number of problems related to their renewal, caused primarily by a lack of investment. Proposed a list of measures to improve efficiency in the use of fixed assets, namely, about their renovation, modernization and revealing of reserves.

№ 24 2014, стор. 126 - 130

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 778

Відомості про авторів

О. Г. Радєва

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

O. Radeva

senior lecturer of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Радєва О. Г. Аналіз сучасного стану основних засобів промислових підприємств України та шляхи їх ефективного використання і відтворення. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 126–130.

Radeva, O. (2014), “Analysis of the current state of fixed assets of industrial enterprises in Ukraine, and ways of it's effective use and reproduction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 126–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.