EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Д. В. Карамишев, В. П. Прасол

Назад

УДК: 35: 336.2.027

Д. В. Карамишев, В. П. Прасол

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

Проаналізовано причини виникнення нової форми управління — публічного управління. Розглянуто сутність публічного управління у порівнянні з іншими видами управлінської діяльності. Проведено узагальнення літературних джерел стосовно підходів до тлумачення понять "публічне адміністрування" та "публічне управління". Розкрито зміст нового поняття "публічне управління" через етимологію слів "публічний" та "управління". Розглянуто основні критерії демократичного публічного управління (інституційні та процесуальні), а також визначено складові та суб'єкти публічного управління. Проведено паралелі щодо способів та управлінських інструментів діяльності уряду, неприбуткових організацій та установ приватного сектора. Розкрито значення соціального діалогу та публічної політики як специфічної форми комунікації суб'єктів політичного процесу. Визначено роль та основні завдання менеджерів публічного управління, а також окреслено першочергові завдання влади, які є запорукою ефективності всієї її подальшої діяльності.

D. Karamyshev, V. Prasol

PUBLIC MANAGEMENT AS SPECIFIC TYPE OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY ІN THE CONDITIONS OF PUBLIC TRANSFORMATIONS

Summary

The causes of appearance of new form management are analyzed — public management. Essence of public management is considered in comparing to other kinds of administrative activity. A synthesis of the literature concerning interpretations of the concepts of "public administration" and "public management". The content of the new concept of "public management" because the etymology of the word "public" and "management". The basic criteria of democratic public management (institutional and procedural), and also the components and entities of public management. A parallel on methods and management tools of the government, NGOs and private sector institutions. The importance of social dialogue and public policy as a specific form of communication political players. The role and main tasks of managers of public management and outlined government priorities that are key to the effectiveness of all its future activities.

№ 24 2014, стор. 156 - 160

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 937

Відомості про авторів

Д. В. Карамишев

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри соціальної та гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

D. Karamyshev

Doctor of Public Administratin, Professor, Head of Social and Humanitarian Policy Department, KRINAPA, Kharkiv


В. П. Прасол

здобувач кафедри соціальної та гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

V. Prasol

seeker of a PhD degree for the Social and Humanitarian Policy Department KRI NAPA, Kharkiv

Як цитувати статтю

Карамишев Д. В., Прасол В. П. Публічне управління як специфічний вид управлінської діяльності в умовах суспільних трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 156–160.

Karamyshev, D. and Prasol, V. (2014), “Public management as specific type of administrative activity іn the conditions of public transformations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 156–160.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.