EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОКРЕМОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ІНВЕСТОРА, ПІДПРИЄМСТВА — ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Є. В. Міщук

Назад

УДК: 334.71

Є. В. Міщук

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОКРЕМОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ІНВЕСТОРА, ПІДПРИЄМСТВА — ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інвестиційної безпеки на мікрорівні. На відміну від існуючих поглядів, згідно з якими інвестиційна безпека підприємства ототожнюється з безпекою інвестиційних проектів, запропоновано більш комплексний підхід, в якому поряд із інвестиційною безпекою підприємства розглядається інвестиційна безпека різних контрагентів, що є відмінною рисою даного дослідження, оскільки відомі праці передбачають просте визначення ризиків і загроз контрагентів. Автором статті запропоновано інвестиційну безпеку розглядати у розрізі інвестиційної безпеки підприємства — об'єкта інвестування, інвестиційної безпеки інвестора та інвестиційної безпеки стейкхолдерів. При чому останню запропоновано поділяти на інвестиційну безпеку стейкхолдерів підприємства — об'єкта інвестування та інвестиційну безпеку стейкхолдерів інвестора. У статті удосконалено також класифікацію інвестиційної безпеки підприємства — об'єкта інвестування та його стейкхолдерів, шляхом виокремлення інвестиційної безпеки при інвестуванні у власну діяльність та інвестиційну безпеку при інвестування цього підприємства в інші об'єкти.

Е. Mіschuk

RATIONALE FOR A SEPARATE DEFINITION OF INVESTMENT SECURITY OF THE INVESTOR, THE COMPANY — THE INVESTMENT OBJECT AND THEIR STAKEHOLDERS

Summary

The article investigates the investment security at the micro level. In contrast to existing views, according to which the investment enterprise security is identified with the safety of investment projects, suggested a more comprehensive approach, which along with the investment enterprise security considered investment safety of various counterparties, is the hallmark of this research, as well-known works include the simple definition of risks and threats counterparties. The author of the article proposed investment security considered in the context of the investment enterprise security — the object of investment, the investor of investment security and investment security stakeholders. The latter being invited to share in the investment security stakeholders of the enterprise — the object of investment and investment security stakeholder's investor. The article also improved the classification of the investment enterprise security — the object of investment and its stakeholders, through the allocation of investment security when investing in their activities and investment security when investing in this company other objects.

№ 1 2015, стор. 6 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 501

Відомості про авторів

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, SHEE "National University of Krivoy Rog"

Як цитувати статтю

Міщук Є. В. Обгрунтування необхідності окремого визначення інвестиційної безпеки інвестора, підприємства — об'єкта інвестування та їх стейкхолдерів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 6–8.

Mіschuk, Е. (2015), “Rationale for a separate definition of investment security of the investor, the company — the investment object and their stakeholders”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 6–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.