EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ
О. Ф. Сальнікова

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Анотація

У даній статті автор проводить аналіз загальних закономірностей розвитку загально-технічного прогресу та військового-технічного прогресу з метою удосконалення державного управління національним оборонно-промисловим комплексом. Аналізується система закономірностей загально-технічного і військово-технічного прогресу. Обгрунтовується, що ці закономірності необхідно враховувати при визначенні перспективних напрямів розвитку озброєння і військової техніки. Теоретичне обгрунтування цього напряму вимагає глибоких системних досліджень усієї військової діяльності. Лише пізнання її законів дозволить відкрити нові можливості для об'єктивного наукового обгрунтування вищезазначених пріоритетів. Передусім це стосується розвитку озброєння і військової техніки з метою створення безпекового середовища (забезпечення) реалізації та захисту національних інтересів у різних сферах життєдіяльності людини, суспільства та держави. Враховуючи фактори, які впливають на безпосереднє безпекове оточення України, перед державою постає завдання щодо забезпечення належного рівня національної безпеки і оборони, а саме: розвиток складових сектору безпеки і оборони, одним з яких є оборонно-промисловий комплекс України, з метою забезпечення ними здатності до надійного захисту України від воєнних загроз і агресій.

O. Salnikova

AN ANALYSIS OF OBJECTIVE LAWS OF DEVELOPMENT OF MILITARY-TECHNICAL PROGRESS TO THE IMPROVEMENT OF STATE ADMINISTRATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

In this article an author conducts the analysis of general objective laws of development of general- technical progress and military-technical progress with the aim of improvement of state administration of military-industrial complex. The system of objective laws of general-technical and military-technical progress is analysed. Grounded, that these objective laws must be taken into account at determination of perspective directions of development of armament and military technique. The theoretical ground of this direction requires deep system researches of all military activity. Only cognition of its laws will allow to open new possibilities for the objective scientific ground of the above-mentioned priorities. Foremost it touches development of armament and military technique with the aim of creation of security environment (providing) of realization and defense of national interests in the different spheres of vital functions of man, society and state. Taking into account factors that influence on direct security surroundings of Ukraine, before the state a task appears in relation to providing of the proper national strength and defensive security, namely development of constituents to the sector of safety and defensive, one of that there is a military-industrial complex of Ukraine, with the aim of providing by them capacities for the reliable protecting of Ukraine from military threats and aggressions.

№ 1 2015, стор. 123 - 125

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 623

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф. Аналіз загальних закономірностей розвитку військово-технічного прогресу щодо удосконалення державного управління оборонно-промисловим комплексом. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 123–125.

Salnikova, O. (2015), “An analysis of objective laws of development of military-technical progress to the improvement of state administration of military-industrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 123–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.