EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
І. М. Поворознюк

Назад

УДК: 330.3: 331.2 (043.3)

І. М. Поворознюк

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У даній статті розглядається питання проблем та перспектив шляхів розвитку туристичних послуг на ринку Європи. Акцентується увага на вирішення актуальних питань щодо цінової політики в туристичній галузі.
У світовій системі господарства туризм сьогодні посідає провідні позиції. У структурі світових туристичних послуг Європейський регіон уже багато років поспіль займає передові місця як за кількістю туристичних прибуттів, так і від надходження міжнародного туризму. Але за останні роки кількість туристичних прибуттів у Європі значно поменшало, саме тому Європейський ринок туристичних послуг потребує реконструкції та розвитку. Щоб не допустити краху Європейської туристичної індустрії керівники держав, які знаходяться в даному регіоні та міжнародні організації, повинні створювати програми розвитку регіону, в якій велику увагу потрібно приділити пошуку нових видів туризму. Важливим елементом для аналізу є цінова політика, адже тури в Європейські країни є на порядок дорожчими, ніж у країни інших регіонів, а особливо в ті, які розвиваються. Також, щоб підвищити процес популярності європейського туристичного продукту, потрібно знаходити нові напрямки реалізації туристичного продукту, велику увагу слід звернути на потреби споживача та мінімізувати негативний вплив туристичної індустрії на навколишнє середовище.
З метою удосконалення механізму розвитку європейського ринку туристичних варто сконцентрувати зусилля у сфері пошуку шляхів розширення участі населення в міжнародному туризмі, особливо країн, що розвиваються. Для цього необхідно розробити кроки зі скорочення або навіть усуненню тарифних бар'єрів, що стримують розвиток міжнародного туризму.

I. Povorozniuk

PROSPECTS OF DEVELOPMENT EUROPEAN MARKET TOURIST SERVICES

Summary

In this article considered is the issue of the problems and prospects of development paths of tourist services on the European market. Attention is focused on solving urgent issues of pricing policy in tourism.
Tourism today is a leader in the world's economic system. The European region occupies the leading place in the structure of world tourist services during many years, as the number of tourist arrivals so from receipts international tourism. The number of tourist arrivals in Europe has decreased during the last years, that is why European tourism market needs reconstruction and development. Heads of State, who are in the region and international organizations, should create a program of regional development in which great attention should be paid to the search for new forms of tourism To avoid the collapse of the European tourism industry. Pricing policies is an important element analysis, because the tours in European countries is much more expensive than in other regions especially those which a developing countries. In order to increase the popularity of the process of European tourism product, do the following: necessary to find new directions of realization of the tourist product; мuch attention should be paid to the needs of the consumer and minimize negative impact of the tourism industry on the environment.
In order to improve the mechanism of the European tourism market should focus their efforts in finding ways to expand public participation in international tourism, especially in developing countries. This requires develop measures to reduce or even eliminate tariff barriers that hinder the development of international tourism.

№ 2 2015, стор. 27 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

І. М. Поворознюк

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

I. Povorozniuk

candidate of economic science, associate professor of the Chair of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

Як цитувати статтю

Поворознюк І. М. Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 27–30.

Povorozniuk, I. (2015), “Prospects of development european market tourist services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 27–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.