EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЙТИНГИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Дзямулич

Назад

УДК: 174:659

О. С. Дзямулич

РЕЙТИНГИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті окреслено сучасний стан, чинники розвитку та проблеми функціонування рейтингових агентств в Україні. Розкрито сутність понять "рейтинг", "рейтинг ділової репутації", "рейтингова система", "рейтингова інфраструктура", "суб'єкти рейтингування", "об'єкти рейтингування", "ринок рейтингових продуктів та послуг", "рейтинговий продукт", "рейтингова послуга", "рейтингове середовище", "репутаційне середовище", "cистема управління діловою репутацією підприємств", "рейтингове управління". Досліджено рейтингову систему як елемент репутаційного середовища підприємства. Наведено класифікацію рейтингів підприємств. Визначено принципи, функції та особливості рейтингів ділової репутації підприємств. Розкрито переваги та недоліки репутаційних рейтингів підприємств. Досліджено основні функції та принципи рейтингового управління діловою репутацією підприємства. Проаналізовано систему управління діловою репутацією підприємства в розрізі її структурних елементів.

E. Dzyamulych

THE RATINGS IN THE CONTROL SYSTEM OF BUSINESS REPUTATION OF THE ENTERPRISE

Summary

In article the current state, factors of development and a problem of functioning of rating agencies in Ukraine are designated. The essence of the concepts "rating', "rating of business reputation", "rating system", "rating infrastructure", "subjects of rating", "objects of rating", "market of rating products and services", "rating product", "rating service", "rating environment", "reputation environment", "system of management of business reputation of the enterprises", "rating managements" is opened. It is investigated rating system as an element reputation environments of the enterprise. Classification of ratings of the enterprises is given. The principles, functions and features of ratings of business reputation of the enterprises are defined. It is opened advantages and shortcomings of reputation ratings of the enterprises. The main functions and the principles of rating management of business reputation of the enterprise are investigated. The control system of business reputation of the enterprise in a section of its structural elements is analysed.

№ 2 2015, стор. 35 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 417

Відомості про авторів

О. С. Дзямулич

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

E. Dzyamulych

Ph. D., associate professor of Marketing Department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Дзямулич О. С. Рейтинги у системі управління діловою репутацією підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 35–42.

Dzyamulych, E. (2015), “The ratings in the control system of business reputation of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 35–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.