EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Н. Ю. Чорна, Ю. Л. Кулик

Назад

УДК: 658.821

Н. Ю. Чорна, Ю. Л. Кулик

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття містить результати дослідження проблем формування ефективної конкурентоспроможної цінової політики підприємства. Автори пропонують уточнення місця ціни як конкретної економічної категорії в ринковій економіці, систематизацію видів роздрібних цін та визначення їх особливості. Уточнення змісту поняття "конкурентоспроможна цінова політика торговельного підприємства" дозволяє виділити особливості цінової політики. Автори розробили методику впровадження одержаних результатів. Серед них: чітке розуміння теоретичних положень, розробка науково-обгрунтованих рекомендацій; алгоритми формування конкурентоспроможної цінової політики підприємства. Ціноутворення в роздрібній торгівлі має основу. Це — єдиний методичний підхід до формування цін на всіх стадіях товарного обміну. Він передбачає можливість та необхідність відшкодування витрат та отримання прибутку будь-яким суб'єктом ринкових відносин при виробництві та реалізації товарів.

N. Сhorna, Y. Kulik

BUILDING AN EFFECTIVE COMPETITIVE PRICING POLICY OF ENTERPRISE

Summary

The article contains results research of problems of forming an effective competitive pricing policy of enterprise. The authors propose exact place for a specific economic category in a market economy, systematization types of retail prices and determine their characteristics. Clarification of what constitutes a "competitive pricing of commercial enterprise" allows you to select the features pricing. Authors developed method of implementation of the results. Among them, a clear understanding of theoretical positions, develop evidence-based guidelines; algorithms of competitive pricing policy of the company. Pricing in retail is basis. This — the only methodical approach to pricing at all stages of commodity exchange. It provides for the possibility and necessity of cost recovery and profit in any market economy subject to the production and sale of goods.

№ 2 2015, стор. 52 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 512

Відомості про авторів

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

N. Сhorna

PhD, Associate Professor of Business Economics and International Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU


Ю. Л. Кулик

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

Y. Kulik

Master 2 course special. "International Management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Чорна Н. Ю., Кулик Ю. Л. Формування ефективної конкурентоспроможної цінової політики підприємства . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 52–56.

Сhorna, N. and Kulik, Y. (2015), “Building an effective competitive pricing policy of enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 52–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.