EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ З ПОТУЖНИМ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМ КЛАСТЕРОМ
К. Д. Хорольський

Назад

УДК: 339.137.2(177)

К. Д. Хорольський

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ З ПОТУЖНИМ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМ КЛАСТЕРОМ

Анотація

У статті розглянуто підхід використання інструментів проектного управління в системі інноваційно-інтелектуального розвитку промислового комплексу регіону з гірничо-металургійним кластером. На основі моделей синергетичної динаміки проведені дослідження стратегії інноваційного розвитку гірничо-металургійного кластеру до 2030 року, лідера-виробника інноваційної продукції з техногенних родовищ; створення бізнес-процесів зі змінними структурами інтелектуального управління виробництва продукції з доданою вартістю, яка відповідає стандартам ЄС.
Доведено, що індикатором розвитку промислового комплексу регіону є якість життя населення регіону, що проживає на території з техногенним тиском та наведений оптимістичний варіант динаміки підвищення якості життя населення за рахунок зміни структури інвестицій в ті флагманські проекти, які утворюють науково-технологічну базу розвитку підприємств кластеру з науковоємними виробництвами, а середньорічними темпами приросту ВРП від 4—5% (2015 р.) до 10—12% (2030 р.) та збільшення частки затрат на оплату праці у собівартості продукції до 35% у 2030 році.

K. Khorolskyi

INNOVATION-INTELLIGENT DEVELOPMENT INDUSTRIAL COMPLEX REGION POWERFUL OF MINING AND SMELTING CLUSTER

Summary

In the article the approach using tools of project management system innovation-intellectual development of industrial sector in the region of the mountain-metallurgical cluster. Based on models synergetic dynamics studies of innovative strategies of Mining-Metallurgical cluster 2030, leader -a manufacturer of innovative products with man-made deposits; creation of business-processes with variable structure intelligent control products with added value that meets EU standards.
It is proved that an indicator of industrial sector in the region is the region's quality of life, living in the territory of anthropogenic pressure and given the optimistic variant dynamics improve quality of life by changing the structure of investments in those flagship projects that form the scientific-technological base of enterprises cluster naukovoyemnymy production, and average annual growth rate of GRP 4—5% (2015) to 10.12% (2030) and increasing the share of labor costs in production costs up to 35% in 2030.

№ 2 2015, стор. 132 - 137

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

К. Д. Хорольський

здобувач кафедри Інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

K. Khorolskyi

Researcher, Department Innovation Management and Business Management-Process, Krivorozhsky National University

Як цитувати статтю

Хорольський К. Д. Інноваційно-інтелектуальний розвиток промислового комплексу регіону з потужним гірничо-металургійним кластером. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 132–137.

Khorolskyi, K. (2015), “Innovation-intelligent development industrial complex region powerful of mining and smelting cluster”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 132–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.