EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
І. В. Ящишина

Назад

УДК: 330.341.1

І. В. Ящишина

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичної аргументації формування моделі інноваційно-соціального розвитку України. Сформульовано протиріччя соціального характеру національного інноваційного розвитку економіки. Аргументовано, що механізм розв'язання виявлених протиріч лежить у площині державного управляння інноваційним розвитком і потребує переходу від вузької (економічної) до широкої (соціально-орієнтованої) націленості науково-інноваційного розвитку. Такий перехід передбачає трансформацію методологічних підходів до формування цілей інноваційної політики і грунтується на: комплексності, паритетності соціальних та економічних цілей; пріоритетності критеріїв соціальної ефективності для державного фінансування науки; гнучкості соціальних цілей, їх мобільності та мінливості в залежності від змінюваних соціальних проблем суспільства. Обгрунтовано, що реалізація інноваційно-соціальної моделі розвитку можлива через інноваційну політику, яку певною мірою можна розглядати як балансування між економічною ефективністю та соціальною справедливістю при одночасній її взаємодії із економічною та соціальною політикою держави.

I. Yashchyshyna

RATIONALE FOR UKRAINE'S TRANSITION TO A MODEL OF INNOVATIVE AND SOCIAL DEVELOPMENT

Summary

The theoretical arguments of forming a model of innovation and social development of Ukraine the article is devoted. Social contradictions of the national innovation development of economy have been formulated. The mechanism for resolution of identified conflicts lies in the plane of public administration innovation development requires a transition from a narrow (economic) to wide (socially oriented) targeting of scientific and innovative development has been argued. This transition involves the transformation of methodological approaches to the formation of the goals of innovation policy and is based on: comprehensiveness, parity of social and economic goals; prioritizing the criteria of social efficiency of public funding for science; the flexibility of social goals, their mobility and variability in response to changing social problems. The implementation of innovative and social development model is possible through innovation policy has been proved. The model can be a balance between economic efficiency and social justice and at the same time interact with economic and social policy of the state.

№ 3 2015, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 216

Відомості про авторів

І. В. Ящишина

д. е. н., доцент, декан економічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

I. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

Як цитувати статтю

Ящишина І. В. Обгрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 6–10.

Yashchyshyna, I. (2015), “Rationale for Ukraine's transition to a model of innovative and social development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.