EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я. Я. Львова, О. Б. Письменна

Назад

УДК: 658:331

Я. Я. Львова, О. Б. Письменна

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Автори у статті висвітлюють результати проведеного дослідження напрямів підвищення ефективності використання трудових ресурсів промислового підприємства. Досліджено поняття ефективності праці. Доведено, що підвищення ефективності використання трудових ресурсів можливе за рахунок інноваційного оновлення техніко-технологічної бази підприємства. Авторами проаналізовані напрямки зростання рентабельності праці. Доведено, що напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів необхідно розглядати крізь призму ефективності праці.
Розглянуті основні показники ефективності використання трудових ресурсів промислового підприємства ТОВ "Вільногірське скло". Обгрунтовано, що підвищення ефективності використання трудових ресурсів промислового підприємства необхідно розглядати у тісному взаємозв'язку із раціональним використанням обладнання. В рамках проведеного дослідження визначені конкурентні переваги ТОВ "Вільногірське скло". Визначено ринкову стратегію ТОВ "Вільногірське скло". З метою підвищення ефективності використання трудових ресурсів застосоване економіко-математичне моделювання, що дозволяє визначити досягнення результативності на основі ефективного використання фонду робочого часу.

Ya Lvova, O. Pismenna

RESEARCH DIRECTIONS EFFICIENCY WORKFORCE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

An article highlighting the results of the study areas more efficient use of human resources industrial enterprise. The concept of labor efficiency. It is proved that the efficiency of human resources possible through innovation of technical and technological base of the company. The authors analyzed trends increase the profitability of labor. It has been proved that the trends efficiency of human resources must be considered in the light of efficiency.
The basic performance of labor resources industrial enterprise LLC "Vilnohirsk glass." It is proved that the efficiency of human resources industrial enterprise should be seen in close connection with the rational use of equipment. As part of the study identified the competitive advantages of "Vilnohirsk glass."Quoted market strategy of "Vilnohirsk glass". In order to improve the utilization of labor resources used economic modeling, to determine the achievement of efficiency through effective use of fund of business hours.

№ 3 2015, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 253

Відомості про авторів

Я. Я. Львова

к. соц. н., доцент кафедри "Економіка підприємства та маркетинг", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

Ya Lvova

candidate of sociology sciences, associate professor of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody


О. Б. Письменна

старший викладач кафедри "Економіка підприємства та маркетинг", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

O. Pismenna

senior lecturer of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody

Як цитувати статтю

Львова Я. Я., Письменна О. Б. Дослідження напрямів підвищення ефективності використання трудових ресурсів промислового підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 34–39.

Lvova, Ya and Pismenna, O. (2015), “Research directions efficiency workforce industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 34–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.