EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ У КОНТЕКСТІ ЕКЗОГЕННОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ
В. С. Колтун

Назад

УДК: 352/354-1

В. С. Колтун

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ У КОНТЕКСТІ ЕКЗОГЕННОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Анотація

У результаті проведеного дослідження обгрунтовано природу соціально-економічних криз у контексті складної екзогенної циклічності з використанням підходів методології динамічних відкритих систем; із застосуванням парадигми комплементарності розроблено підходи до діяльності органів місцевого самоврядування щодо подолання соціально-економічних криз у контексті екзогенної циклічності. У такому контексті обгрунтовується доцільність здійснювати побудову програм соціально-економічного і культурного розвитку територій, виходячи з комплементарного стану декількох циклів функціонування основних середовищ. У сфері організації діяльності органів місцевого самоврядування доводиться необхідність передбачення у програмах, планах діяльності і регламентах періодів, особливо сприятливих для інноваційної діяльності. Такі дані можуть бути одержані з прогнозів, побудованих на комплексній оцінці факторів впливу ендогенного і екзогенного характеру. Перспективи подальших досліджень пов'язані із розробкою алгоритму прогнозної діяльності органів місцевого самоврядування в умовах складної екзогенної циклічності.

V. Koltun

THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS TO OVERCOME THE SOCIO-ECONOMIC CRISIS IN THE CONTEXT OF EXOGENOUS CYCLING

Summary

The study proved the nature of the socio-economic crisis in the context of complex exogenous cyclical approach using the methodology of dynamic open systems; using paradigms developed complementary approaches of local government to overcome social and economic crisis in the context of exogenous cycling. In this context, necessity to carry out the construction of socio-economic and cultural development of the area, based on the complementary state several cycles of operation of fixed media. In the field of organization of local government have the need foresight programs, plans and regulations of periods especially conducive to innovation. These data can be obtained from the example constructed in an integrated assessment of impacts of endogenous and exogenous nature. Prospects for further research related to the development of predictive algorithm of local government in the complex exogenous cycling.

№ 3 2015, стор. 90 - 94

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 302

Відомості про авторів

В. С. Колтун

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Koltun

candidate of science in public administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Колтун В. С. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо подолання соціально-економічних криз у контексті екзогенної циклічності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 90–94.

Koltun, V. (2015), “The activities of local governments to overcome the socio-economic crisis in the context of exogenous cycling”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 90–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.