EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ТОВАРООБІГОМ ТА ФАКТОРНИМИ ОЗНАКАМИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
М. Ю. Барна

Назад

УДК: 339.378:005.22

М. Ю. Барна

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ТОВАРООБІГОМ ТА ФАКТОРНИМИ ОЗНАКАМИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті встановлено наявність впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища інституційно-трансформаційного, економічного й соціального характеру на товарообіг. Для виявлення тісноти зв'язку між товарообігом та чинниками впливу застосовувався метод регресійного аналізу. Використання кореляційно-регресійного аналізу було спрямоване на дослідження впливу чинників на формування товарообігу у трьох площинах, однією з яких є визначення взаємозв'язку товарообігу України та факторних ознак із зовнішнього та внутрішнього середовища. Здійснено перевірку показників на мультиколінеарність і виявлено корельованість предикторів на основі використання офіційних статистичних даних, шляхом моделювання за допомогою програми "F-Statistica". Отримано багатофакторну економетричну модель, перевірку якості якої здійснено за допомогою коефіцієнту множинної кореляції, коефіцієнту детермінації, критерію Фішера, критерію Стьюдента. Отримані дані оцінки на основі моделі вказують на наявність стійкого зв'язку між товарообігом та включених до моделі чинників.

M. Barna

CORRELATION BETWEEN TURNOVER AND FACTOR VARIABLE OF DOMESTIC TRADE IN UKRAINE

Summary

In this paper, the presences of factors influence the external and internal environment of institutional transformative, economic and social issues in turnover. To detect distress communications between turnover and factors of influence used regression analysis. Using correlation and regression analysis was designed to study the impact of factors on the formation of turnover in three areas, one of which is to determine the relationship of Ukraine's trade and factor signs of external and internal environment. Done verification of performance in multicollinearity, and found correlated of predictors on the basis of official data by modeling using the "F-Statistica". An econometric model is multifaceted, quality control which is done with a multiple correlation coefficient, coefficient of determination, the Fisher criterion, and Student's test. The data estimates based on models indicate the presence of stable connection between turnover and the factors included in the model.

№ 4 2015, стор. 26 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 386

Відомості про авторів

М. Ю. Барна

к.е.н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія, м. Львів

M. Barna

kandidat of economics, associate professor, Lviv Academy of Commerce

Як цитувати статтю

Барна М. Ю. Взаємозв'язок між товарообігом та факторними ознаками системи внутрішньої торгівлі України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 26–29.

Barna, M. (2015), “Correlation between turnover and factor variable of domestic trade in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 26–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.