EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЄС
А. Ю. Баскаков

Назад

УДК: 336.144

А. Ю. Баскаков

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЄС

Анотація

У статті розглядаються особливості бюджетного менеджменту в ЄС. Визначено, що оскільки Україна підтримує євроінтеграційний напрям розвитку, вивчення особливостей використання інструментів бюджетного менеджменту в країнах ЄС є надзвичайно актуальним і необхідним з огляду на нагальність адаптації вітчизняної бюджетної системи до європейських стандартів. Наведено основні передумови управління формуванням та використання бюджетних ресурсів об'єднання. Наведено основні принципи, які лежать в основі бюджетної політики ЄС. Надано характеристику та розкрито зміст принципів побудови бюджетного менеджменту в країнах ЄС. У статті стверджується, що процеси функціонування системи бюджетного менеджменту в країнах ЄС постійно удосконалюються, особливо в умовах фінансової нестабільності та зростання кількості зовнішніх загроз для економічної та фінансової безпеки об'єднання. Проаналізовано основні аспекти бюджетної дисципліни як основи бюджетного менеджменту в країнах ЄС. Виділено роль бюджетного процесу та бюджетного контролю в управлінні бюджетом країн ЄС в умовах світової фінансової кризи. У статті зроблено висновок, що особливістю бюджетного менеджменту ЄС є розробка "Багаторічних фінансових рамок", які є лімітом витрачання бюджетних коштів на попередньо визначені цілі. Дотримання принципів фінансування пріоритетних програм, а також контроль за їх виконанням є передумовою ефективності бюджетного менеджменту в ЄС.

A. Baskakov

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF BUDGETARY MANAGEMENT IN EU

Summary

The features of budgetary management in EU are examined in the article. Certainly, that as Ukraine supports eurointegration direction of development, study of features of the use of instruments of budgetary management in the countries of EU is extraordinarily actual and necessary taking into account urgency of adaptation of the home budgetary system to the European standards. Basic pre-conditions of management of forming and use of budgetary resources of association were brought. Basic principles, that are the basis of fiscal policy of EU, were brought. Description is given and maintenance of principles of construction of budgetary management in the countries of EU was exposed. The processes of functioning of the system of budgetary management in the countries of EU improve constantly, especially in the conditions of financial instability and increase of amount of external threats for economic and financial security of association, were established in the article. The basic aspects of budgetary discipline as bases of budgetary management in the countries of EU were analysed. The role of budgetary process and budgetary control in the management of budget of countries of EU in the conditions of world financial crisis was distinguished. In the article was done conclusion, that the feature of budgetary management of EU is development of the "MFF" that are the limit of expense of budgetary facilities on preliminary certain goals. Observance of principles of financing of the foreground programs, and also control after their implementation is pre-condition of efficiency of budgetary management in EU.

№ 4 2015, стор. 57 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 216

Відомості про авторів

А. Ю. Баскаков

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Baskakov

External Doctorate Student, Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.