EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Д. С. Нестерова

Назад

УДК: 368

Д. С. Нестерова

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті запропоновано методичні підходи оцінки інвестиційної діяльності страхових організацій. На основі системно-факторного підходу розроблено стратегію інвестиційної політики страховика, що включає модель їх інвестиційної діяльності з урахуванням стратегічних і тактичних індикаторів, реалізація якої дозволить ефективно використовувати інвестиційний потенціал страхового ринку у розвитку економіки України.
Визначено структурні елементи концептуальної моделі формування інвестиційної політики, а саме: правове державне регулювання інвестиційної діяльності страхової компанії; фінансові ресурси, які є джерелом інвестиційного доходу страхової компанії; правила інвестування для страхової компанії; інвестиційний портфель, його сутність, види, особливості побудови і обмеження; методи інвестування; варіанти побудови інвестиційного портфеля; методика ситуаційного аналізу за допомогою системи показників для оцінки обраного варіанту інвестування; вибір варіанту управління інвестиційною діяльністю страхової компанії
Розроблено методичні рекомендації для ситуаційного аналізу та оцінки варіантів інвестування на основі системи таких показників, як: платоспроможність, ліквідність, фінансова ефективність, ділова активність, інвестиційна привабливість.

D. Nesterova

THE CONCEPTUAL MODEL OF THE INVESTMENT POLICY OF THE INSURANCE COMPANY

Summary

In the article the methodological approaches for assessing the investment activity of insurance companies are proposed. The strategy of the investment policy of the insurer that is based on system-factor approach is determined. This strategy of the insurance company includes the investment model which is based on strategic and tactical indicators, implementation of which will effectively use the investment potential of the insurance market in Ukraine's economy.
The structural elements of the conceptual model of investment policy are: the legal state regulation of the investment activity of insurance company; financial resources, which are the sources of income of insurance company; investment rules for the insurance company; investment portfolio, its nature, types, design features and limitations; methods of investment activity of insurance company; variants of the investment portfolio; situational analysis method that using a system of indicators to assess the chosen options of investments; selecting of investment activity of the insurance company.
In the article the guidelines for situation analysis are determined and the evaluation of investment options on the basis of indicators such as solvency, liquidity, financial performance, business activity, investment attractiveness are defined.

№ 4 2015, стор. 76 - 79

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

Д. С. Нестерова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

D. Nesterova

postgraduate student of the Department of Insurance and risk-management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.