EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІАР В СИСТЕМАХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Д. В. Кіслов

Назад

УДК: 316.772.32

Д. В. Кіслов

ПІАР В СИСТЕМАХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглядається місце, роль та значення державного піару як одного з видів системи маркетингових комунікацій органів державної влади, приводяться основні характеристики та відмінні ознаки піару при його використанні у механізмах державного управління.
Неоліберальна ринкова парадигми як домінуюча в глобальному вимірі сьогодення внесло нові якості в механізми державного управління, в тому числі, у використання піару. Імперативні потреби втілення засобів маркетингових комунікацій для поширення впливу громадських організацій вимагає впровадження системи зворотних зв'язків, таким чином, аби грати особливу випереджаючу та демпфіруючу роль у ситуаціях виникнення можливих конфліктів та кризових явищ з приводу деяких особливо чутливих для населення законодавчих ініціатив.
Кожен елемент перетворень або кожна інформаційна трансформація може розглядатися як технологічна операція в умовах впливу та прояву ризиків різної соціальної, політичної, економічної та психологічної природи.

D. Kislov

PIAR MARKETING COMMUNICATIONS SYSTEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article discusses the place, role and meaning of the state PR as one of the types of the system of marketing communications of public authorities; basic characteristics and distinguishing features of PR used in the public administration mechanisms are described.
The neo-liberal market paradigm as dominating in the modern global dimension added new qualities to the public administration mechanisms, including PR use. The imperative needs to implement marketing communication means to expand the influence of civil society organizations require introduction of a feedback system in order to play a special proactive and dumping role in situations of potential conflicts and crisis phenomena related to legislative initiatives that are especially sensitive for the population.
Any element of transformations or any information transformation can not be seen as a technological operation in the conditions of influence and manifestation of the risks of various social, political, economic and psychological nature.

№ 4 2015, стор. 118 - 121

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

Д. В. Кіслов

к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

D. Kislov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Associate Professor of the Department of marketing and advertising Kiev National University of Trade and Economics (KNTEU)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.