EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕТОТОЖНІСТЬ ПОНЯТЬ "РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА" ТА "ГУДВІЛ"
О. Г. Дерев'янко

Назад

УДК: 659.1.012

О. Г. Дерев'янко

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕТОТОЖНІСТЬ ПОНЯТЬ "РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА" ТА "ГУДВІЛ"

Анотація

В статті здійснено аналіз понять "репутація підприємства" і "гудвіл", шляхом порівняння змістовних ознак двох зазначених категорій доведено тезу про їх нетотожність. Автором визначено, що поняття ділової репутації (до якого гудвіл є найбільш наближеним) є вужчим по відношенню до категорії "репутація підприємства". Доведено, що оцінювання репутації як гудвілу, тобто лише в момент зміни власника підприємства, не забезпечує дієвого управлінського контролю над процесом формування репутації і не відображає багатовекторності (стосовно різних стейкхолдерських аудиторій) репутаційного менеджменту. Дійдено висновків, що з позиції бухгалтерського підходу репутація не є активом у складі нематеріальних активів підприємства, вона може розглядатися як актив тільки за економічним підходом. З позиції управління, а не виключно бухгалтерського обліку, категорія "репутація підприємства" ще більше віддаляється від "гудвілу", як певні активи (кваліфікація персоналу, високий рівень менеджменту тощо), які відрізняються від звичайних активів тим, що не існує способів відокремити їх від інших активів та достовірно оцінити, тобто — це дещо інше.

O. Derevianko

THE QUESTION OF NONIDENTICAL CONCEPTS OF "REPUTATION OF THE ENTERPRISE" AND "GOODWILL"

Summary

The paper analyzes the concepts of "reputation of the enterprise" and "goodwill". By comparing the substantive elements of these two categories author proved the thesis of nonidentical. The author defines the concept of goodwill (which goodwill is closest) is smaller in relation to the category of "reputation of the enterprise." We prove that the evaluation of reputation as goodwill does not provide effective management control over the process of the process of its formation and does not reflect the reputation management focus on different stakeholder audiences. The conclusion is that the position of Accounting Approach reputation is an asset not as intangible assets; it can be seen as an asset only for the economic approach. From the standpoint of management, not only accounting category "reputation of the company" further away from the "goodwill" as certain assets (qualification of personnel, quality management, etc.) that differ from conventional assets so that there is no way to separate it from other assets and measured reliably.

№ 5 2015, стор. 52 - 55

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

О. Г. Дерев'янко

к. е. н., доцент, докторант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. Derevianko

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Dr. Sc. (Econ.) Degree Seeker, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Дерев'янко О. Г. До питання про нетотожність понять "репутація підприємства" та "гудвіл". Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 52–55.

Derevianko, O. (2015), “The question of nonidentical concepts of "reputation of the enterprise" and "goodwill"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 52–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.