EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ — РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
М. А. Горшков

Назад

УДК: 631.1:574:332.33:(477.4)

М. А. Горшков

ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ — РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Стаття містить результати дослідження особливостей інвестицій аграрного сектору України. Основні стратегічні цілі та джерела формування інвестиційних ресурсів агропромислового виробництва — це вітчизняна та іноземна матеріальна підтримка підприємств. Інвестиції в процеси відтворення є, як правило, державними. Вони не завжди враховуються в інвестиційних проектах. Автор виконав аналіз особливостей інвестицій аграрного сектору національної економіки. Аграрний сектор має достатньо консервативний механізм запровадження інвестицій. Метою дослідження є виявлення особливостей інвестицій в аграрний сектор економіки та формування державної інвестиційної політики сільського господарства України. Стаття містить основні класифікаційні ознаки інвестиційних ресурсів та особливості інвестицій в аграрному секторі. Головна особливість — сезонність. Автор розглядає мотивацію інвесторів, тенденції розвитку вітчизняних та світових аграрних підприємств; аналізує статистичні дані щодо інвестицій в сільське господарство. Ефективна державна політика повинна орієнтуватись на підтримку нових технологій, гнучкі інвестиційні схеми, досвід країн з розвинутою ринковою економікою та системні підходи щодо відтворення природного потенціалу аграрного сектору. Виконаний аналіз відмінностей розвитку тенденцій аграрного сектору в Україні та світі свідчить про необхідність підтримки різних інвесторів. Автором визначено першочергові інвестиційні проекти, що повинні бути реалізовані при умові стабілізації політичної обстановки та миру в Україні. Серед них — проекти, які спрямовані на розвиток сортовипробувальних, сортодослідних, племінних установ; навчальних закладів, підприємств та організацій та здійснення заходів щодо фінансування розвитку матеріально-технічної бази наукових установ агропромислового комплексу; водні меліорації; залісення земель, що виводяться із сільськогосподарського обороту; запровадження грунтозахисних систем обробітку грунту з контурною організацією території; формування механізму підтримки інвестицій особистих селянських господарств, проекти відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору тощо. Запровадження експертизи інвестиційних проектів та систематичний контроль процесів відтворення дозволить не тільки зберегти, а і примножити потенціал аграрного сектору України.

M. Gorshkov

INVESTMENTS IN THE PROCESSES OF REPRODUCTION — RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR

Summary

The paper contains the results of research investment characteristics agrarian sector of Ukraine. The main strategic objectives and sources of investment resources agroindustrial production — a domestic and foreign financial support businesses. Investments in the processes of reproduction are usually public. They are not always taken into account in investment projects. Author performed the analysis of the characteristics of investments agrarian sector of the national economy. Agrarian sector is sufficiently conservative mechanism by which the investment. The aim of the study identify characteristics of investments in agrarian sector and state investment policy Agriculture Ukraine. This article contains basic classification criteria of investment resources and features of investment in the agrarian sector. The main feature — seasonality. The author examines the motivations of investors, trends in domestic and world agricultural enterprises; analyzes the statistics of investment in agriculture. Effective public policy should focus on support for new technologies, flexible investment schemes, the experience of developed market economies and systemic approaches to natural reproduction capacity agrarian sector. The analysis of differences tendencies agrarian sector in Ukraine and worldwide demonstrates the need for support for different investors. The author has identified priority investment projects to be implemented in a stabilization of the political situation in Ukraine and the world. Among them — projects that aim to develop new varieties, technologies, breeding, development of educational institutions, enterprises and organizations and activities to finance the development of logistics research institutions of agriculture; water reclamation; afforestation of land that are derived from agricultural use; introduction of soil tillage systems with contour of the territory; formation mechanism to support investments of private farms, projects playback resource potential agrarian sector and so on. Introducing examination of investment projects and systematic reviews play will not only maintain but also increase the potential of the agricultural sector of Ukraine.

№ 5 2015, стор. 70 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 606

Відомості про авторів

М. А. Горшков

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

M. Gorshkov

Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

Як цитувати статтю

Горшков М. А. Інвестиції в процеси відтворення — ресурсний потенціал розвитку аграрного сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 70–73.

Gorshkov, M. (2015), “Investments in the processes of reproduction — resource potential development of agrarian sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 70–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.