EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ
О. А. Кирик

Назад

УДК: 658: 656.7.022.1

О. А. Кирик

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Анотація

У статті розроблено модель економічного механізму інноваційної діяльності авіакомпаній. Досліджено основні етапи проведення інноваційної діяльності: постановка мети, формування інноваційної стратегії, пошук інновацій, пошук джерел фінансування інноваційної діяльності, безпосередньо впровадження. Визначено основи для узгодження інтересів суб'єктів механізму інноваційної діяльності, зокрема розглянуто інтереси держави, потенційних інвесторів, пасажирів, аеропортів, власників інновацій та безпосередньо інтереси авіакомпанії. Запропоновано матрицю вибору інноваційної стратегії на основі розрахунку інтегральних коефіцієнтів інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності авіакомпаній. Розглянуто та проаналізовано зовнішнє середовище викликів та загроз авіакомпанії. Проаналізовано мотиваційну складову механізму інноваційної діяльності авіакомпаній. Визначено актуальні бізнес-процеси вітчизняних авіакомпаній, що підлягають бенчмаркінговому дослідженню, серед яких управління повітряним рухом, доходами та витратами авіакомпанії, диференціація додаткових послуг.

O. Kyryk

ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATION ACTIVITY OF AIRLINES

Summary

In article developed a model of economic mechanism of innovation activity of airlines. Researched main stages of the innovation activity: setting goals, forming innovation strategy, innovation search, search for sources of financing innovation, implementation directly. Defined basis for coordination of interests of mechanism innovation, in particular considered the state's interests, potential investors, passengers, airports, innovators and interests directly with the airline. Proposed a matrix of choice innovative strategy based on the calculation of integral coefficients innovative capacity and competitiveness of airlines. Considered and analyzed the environmental challenges and threats airline. Analyzed the motivational component the mechanism of innovation activity airlines. Determined topical the urgent business processes of domestic airlines to be benchmarking research, including air traffic control, airline revenues and expenditures, the differentiation of additional services.

№ 5 2015, стор. 74 - 77

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 210

Відомості про авторів

О. А. Кирик

аспірант, Національний авіаційний університет, м. Київ

O. Kyryk

Postgraduate student, National Aviation University, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.