EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
В. М. Ємельянов

Назад

УДК: 35.072.2

В. М. Ємельянов

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Визначено, що комплексність регіонального розвитку досягається формуванням оптимальних пропорцій між промисловим і сільськогосподарським виробництвом, між наявністю трудових ресурсів і потребою в них, між сферами матеріального і нематеріального виробництва, а також розв'язанням міжгалузевих проблем раціонального природокористування. Комплексний розвиток забезпечується у поєднанні із принципами сталого (збалансованого) розвитку. Сталий розвиток — це збалансованість соціально-економічного і екологічного розвитку, яка грунтується на різних модифікаціях рівноваг: між демотехногенним навантаженням на середовище і його здатністю до самовідновлення, демогосподарсько-природних, територіальних тощо. Комплексний і збалансований регіональний розвиток відіграє роль стабілізаційного чинника розвитку держави на політичному, економічному, соціальному і духовному рівнях. Забезпечення комплексного розвитку регіону досягається використанням відповідних правових, організаційних, економічних та інформаційних механізмів і їх певною сукупністю, тобто комплексним механізмом.

V. Emelianov

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC POLICY INTEGRATED AND BALANCED DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

Determined that the complexity of regional development is achieved creating the optimal proportions between industry and agriculture, between the availability of human resources and the need for them between the spheres of material and non-material production , as well as solving the problems of inter-sectoral environmental management. The development is provided in conjunction with the principles of sustainable ( sustainable ) development. Sustainability — a balance of social, economic and environmental development, based on different versions equilibrium between demotehnohennym load on the environment and its ability to heal itself, demohospodarsko — natural, local and more. A comprehensive and balanced regional development acts as a stabilization factor in the development of the state in political, economic, social and cultural levels. Providing comprehensive regional development is achieved using appropriate legal, institutional, economic and information mechanisms and of a certain amount, that is a complex mechanism.

№ 5 2015, стор. 82 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

В. М. Ємельянов

д. держ. упр., доцент, директор, Інститут державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв

V. Emelianov

doctor of sciences is from administration associate professor, director of the Institute of Public of the Peter Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Ємельянов В. М. Концептуальні засади державної політики комплексного і збалансованого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 82–85.

Emelianov, V. (2015), “Conceptual foundations of public policy integrated and balanced development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.