EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ РЕГУЛЮВАННЯ
Р. В. Мошинський

Назад

УДК: 351.86

Р. В. Мошинський

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті автор досліджує сучасні тенденції розвитку інституціонального середовища системи забезпечення національної безпеки України, що є актуальним та нагальним питанням сьогодення. Крім того, її актуальність полягає в тому, що в умовах докорінних змін у зовнішньому та внутрішньому безпєковому середовищі Україна потребує нової моделі забезпечення національної безпеки. Основні причини цього: відсутність належної взаємодії та координації дій між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурами сектору безпеки; невідповідність правового регулювання дій суб'єктів забезпечення національної безпеки. Зокрема сектор безпеки як основна складова системи забезпечення національної безпеки (далі-СЗНБ), остаточно не сформований і не готовий діяти як єдина функціональна структура.
Отже, такий стан СЗНБ не спроможний гарантувати надійний захист національних інтересів, суверенітету держави, територіальної цілісності та недоторканості кордонів України. Розробка пропозицій щодо удосконалення інституціонального середовища системи забезпечення національної безпеки України є важливим теоретичним та практичним завданням.

R. Moshinskiy

INSTITUCIONAL ENVIRONMENT OF THE SYSTEM OF PROVIDING OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: CHARACTERISTICS AND LEVELS OF REGULATIONS

Summary

In the article the author researches the mordern tendencies of institucional environment of the system of providing of national security of Ukraine which is the actuаl and urgent question nowadays. Actuality consists yet in that in the conditions of fundamental chandings in the external and internal security environment Ukraine needs the new model of providing of national security. Principal reasons of it: absence of the proper co-operation and co-ordination of actions between the organs of executive power and local self-government, structures of the sector of security; disparity of the legal regulation of actions of subjects of providing of national security. In particular, sector of security as a basic component of the system of providing of national security finally is not formed and not ready to operate as the unique functional structure.
Consequently, such state of the system of providing of national security is not able to guarantee reliable defence of national interests, sovereignty, territorial integrity and inviolability of borders of Ukraine. The working out of suggestions of improvement of institutional environment of the system of providing of national security of Ukraine is an important theoretical and practical task.

№ 5 2015, стор. 127 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 596

Відомості про авторів

Р. В. Мошинський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при президентові України, м. Київ

R. Moshinskiy

graduate student of department of Global Studies, European integration and national security management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Мошинський Р. В. Інституціональне середовище системи забезпечення національної безпеки України: характеристики та рівні регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 127–131.

Moshinskiy, R. (2015), “Institucional environment of the system of providing of national security of Ukraine: characteristics and levels of regulations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 127–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.