EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
В. О. Стойка

Назад

УДК: 338.2

В. О. Стойка

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто нормативно-правову базу забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Проведено аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Розглянуто особливості впровадження інновацій на промислових підприємствах. Визначено пріоритети державної політики у сфері інноваційної діяльності такі, як розвиток конкурентоспроможних наукомістких виробництв; стимулювання попиту на інноваційну продукцію; підготовка фахівців у сфері інновацій; налагодження внутрішніх та міжнародних зв'язків між науковими установами, представниками бізнесу та державними органами влади шляхом формування територій інноваційного розвитку (технопарків, інноваційних комплексів, кластерів тощо). Наведено приклади стимулювання розвитку інноваційної діяльності в окремих країнах світу. Запропоновано створити регіональні центри інноваційного розвитку, що дасть можливість підвищити ефективність проведення державної політики у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та управління національними проектами.

V. Stoyka

INNOVATION AS A FACTOR IN ENSURING THE EFFECTIVE SOCIAL PRODUCTION

Summary

The article touches upon the legislative and regulatory framework of innovative activity in Ukraine. The financial provision of innovative activity has been analyzed. The research includes the analyses of the peculiarities of introducing innovations in industrial enterprises. The author defined priorities of state policy in the sphere of innovative activity, such as: the development of competitive, science intensive productions; stimulating of the demand on innovative products; training specialists in the sphere of innovation; establishing domestic and international links between scientific organizations, businesses and state authorities through the formation of innovative development areas (technology parks, innovation complexes, clusters, etc.) Examples of stimulating innovative activity development in certain world countries have been selected. Proposed to create regional centers of innovative development which will enable to increase the effectiveness of carrying out state policy in the field of investment-innovation activity and national projects management.

№ 6 2015, стор. 28 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

В. О. Стойка

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

V. Stoyka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and business and labor law, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

Як цитувати статтю

Стойка В. О. Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 28–31.

Stoyka, V. (2015), “Innovation as a factor in ensuring the effective social production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 28–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.