EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНКОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
В. Д. Дюндін, Д. А. Ломоносов

Назад

УДК: 316.472: 332.1

В. Д. Дюндін, Д. А. Ломоносов

РИНКОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Анотація

Державна політика України спрямована на прискорену інтеграцію в європейське співтовариство і побудову демократичного суспільства, яке б повністю відповідало прийнятим загальносвітовим стандартам. У цьому контексті постає питання про радикальне підвищення місця та ролі людського, у тому числі інтелектуального потенціалу, в соціально-економічній діяльності. Як свідчить світовий досвід, будь-яке сучасне суспільство, країна чи співдружність держав, що прагнуть досягти високого рівня розвитку, приділяють першочергову увагу формуванню та ефективному використанню свого інтелектуального потенціалу.
Разом з тим залишаються недостатньо дослідженими і потребують подальшого вивчення теоретико-методологічні, методичні і практичні підходи до комплексної оцінки сучасного стану, прогнозування розвитку, створення моделі управління діяльністю вищими навчальними закладами як механізму відтворення інтелектуального потенціалу та ефективного його використання на державному і регіональному рівні.
У зв'язку з ростом значення інтелектуального капіталу для підвищення ефективності економічного розвитку і росту добробуту нації актуальним є розробка сучасної моделі управління вищим навчальним закладом (ВНЗ) як найбільш значимим елементом відтворення трудового потенціалу суспільства.
Можливість рішення даної проблеми припускає вивчення поточного стану вузівської підготовки фахівців на прикладі розробки ринкової моделі функционированя великого ВНЗ, яким є Національный університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).
У статті проаналізовано поточний стан вузівської підготовки фахівців на прикладі розробки ринкової моделі функционированя великого університету; приведено методичний інструментарій SWOT-аналізу та метод оцінок, який грунтується на аналізі діяльності вузу як виробника продукції і послуг; висвітлені результати досліджень авторів й розробленої ними концепції діяльності вищого навчального закладу в умовах ринкових відносин можуть бути використані іншими вузами в процесі своєї діяльності.

V. Dyundin, D. Lomonosov

THE MARKET MODEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Summary

The state policy of Ukraine aimed at the accelerated integration into the European community and the building of a democratic society that fully comply with global standards. In this context, the question arises about the radical increase the place and role of man, including intellectual potential in socio-economic activities. As world experience shows, any modern society, country or the Commonwealth of States seeking to achieve a high level of development, giving priority to the formation and effective use of its intellectual potential. However, there are still insufficiently studied and require further study of the theoretical, methodological and practical approaches to integrated assessment of the current state of forecasting of development, creating a model of management of higher education institutions as a mechanism of reproduction of intellectual potential and effective use at the state and regional level. In connection with the growing importance of intellectual capital to improve the efficiency of economic development and welfare of the nation, it is urgent to develop a modern model of management of higher education institution as the most significant element of the reproduction of labor potential of the society. The possibility of solving this problem involves the study of the current state of higher specialist training into the development of a market model funktsionirovania a large university, which is the national University of shipbuilding named after Admiral Makarov. The article analyzes the current state of higher specialist training into the development of a market model funktsionirovania great university; the methodological Toolkit of the SWOT analysis and the method of assessment that is based on the analysis of the activity of the University, as the manufacturer of products and services; lit the results of the research of the authors and they have developed the concept of activity of higher educational institutions in the conditions of market relations that can be used by other universities in the course of their activities.

№ 6 2015, стор. 32 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

В. Д. Дюндін

к. е. н., в. о. доцента, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон

V. Dyundin

candidate of economic sciences, аssociate Professor Department of the Kherson branch of the National university of shipbuilding of the name of admiral Makarov


Д. А. Ломоносов

к. е. н., в. о. доцента, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон

D. Lomonosov

candidate of economic sciences, аssociate Professor Department of the Kherson branch of the National university of shipbuilding of the name of admiral Makarov

Як цитувати статтю

Дюндін В. Д., Ломоносов Д. А. Ринкова модель управління вищим навчальним закладом . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 32–38.

Dyundin, V. and Lomonosov, D. (2015), “The market model of higher education institution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 32–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.