EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. С. Наконечна

Назад

УДК: 338.1:658.36

О. С. Наконечна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті на основі опрацювання теоретичних та методичних базисів теорій інвестування щодо забезпечення високого рівня економічної стійкості підприємств виявлено відсутність чіткого підходу до їх градації та оцінювання. Результати наукового аналізу вказали на необхідність їх класифікації з позиції часового проміжку, періоду збереження вихідного рівня стійкості та з урахування всіх сфер діяльності підприємств. Враховуючи проблематику даного дослідження обгрунтовані методи визначення потреби у структуруванні видів економічної стійкості підприємств та доповнення інструментарію їх оцінки з метою нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз, підвищення ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності виробничо-економічних систем. Запропоновано удосконалення методичного підходу до оцінювання економічної стійкості підприємств, який на відміну від існуючих включає комплекс співвідносних та інтеграційних показників фінансової, виробничої, кадрової, маркетингової та інвестиційної стійкості, що дозволяє створювати цілісну систему аналізу, яка базується на експрес-діагностиці включно з методами фундаментального аналізу та методі експертних оцінок для обгрунтування критичних значень показників економічної стабільності. Результати апробації визначеного підходу довели актуальність проблеми порушення стійкості економічного розвитку промислових підприємств.

О. Nakonechna

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ECONOMIC SUSTAINABILITY

Summary

In the article on the basis of theoretical and methodological bases of investment theories study to ensure a high level of economic sustainability is revealed a lack of clear approach to their grading and evaluation. The results of scientific analysis highlighted the need for classification taking into account the timeframe, retention period of the sustainability initial level and considering all areas of enterprises' activity. Taking into account the problems of this study is reasoned the methods for determining the need for structuring of enterprises' economic sustainability and supplement their assessment tools to neutralize internal and external threats, increase liquidity, solvency, financial stability and profitability of industrial and economic systems. Is proposed the improvements of methodical approach to the evaluation of economic sustainability, which is in contrast to the existing includes complex of correlative and integration parameters of financial, production, human resources, marketing and investment sustainability, allowing to create a complete analysis system based on rapid diagnostic techniques including fundamental analysis method and expert evaluations to justify the critical values of economic sustainability. The results of defined approach approbation had proven the urgency of the problem of sustainability infringement of the industry enterprise's economic development.

№ 6 2015, стор. 47 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

О. Nakonechna

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

Як цитувати статтю

Наконечна О. С. Методичні підходи до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 47–53.

Nakonechna, О. (2015), “Methodological approaches to the evaluation of industrial enterprises economic sustainability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 47–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.