EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
В. М. Ємельянов

Назад

УДК: 35.072.2

В. М. Ємельянов

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Встановлено, що проведення ефективної комплексної регіональної інвестиційної політики, спрямованої на підвищення рівня і якості життя населення в регіонах, вимагає залучення до її реалізації муніципальних утворень, наукового співтовариства, громадськості. Для цього необхідно щоб механізми стимулювання ефективних інвестиційних процесів були впроваджені на рівні регіонального управління, але націлені на міжрегіональні взаємодії з державними органами управління. Вони повинні своєчасно реагувати на зміни пріоритетів місцевого розвитку, базуватися на гнучкому індикативному плануванні за наявності стратегічного бачення розвитку усього регіону, пов'язаного з економічними перспективами розвитку держави в цілому. Крім того, створення цільових інвестиційних фондів розвитку сприятиме зміцненню державного і регіонального управління. Вимога публічної звітності органів влади про поетапні результати реалізації цільових інвестиційних програм, про строго цільове витрачання виділених ресурсів з інвестиційних фондів, забезпечить прозорість інвестиційних процесів.
Визначено, що бюджетні ресурси повинні виділятися на пріоритетні інвестиційні програми, такі, що відповідають загальним принципам відповідного фінансового управління і цілям еколого-соціально-економічного розвитку регіонів. У тому числі, це програми, пов'язані з реструктуризацією промисловості, сільського господарства, сфери соціального обслуговування; розвитком системи замовлення на соціальне обслуговування; розвитком інфраструктури; сприянням формуванню здорового способу життя, підвищенню якості медичних послуг; розвитку різноманітних форм охорони довкілля і підвищенням якості екології в регіонах.
Визначено, що вирішальну роль у забезпеченні комплексного, збалансованого розвитку регіону відіграє стратегічне бачення перспектив економічного зростання, визначення внутрішніх проблем, перешкод, що гальмують цей процес та адекватна оцінка потенціалу наявних на місцевому рівні ресурсів розвитку.

V. Emelianov

FORMATION OF EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

It is determined that implementation of effective integrated regional investment policy aimed at increasing the level and quality of life of people in the regions requires the involvement of the municipalities, the scientific community and the public to its implementation. This requires that mechanisms of stimulation of effective investment processes are implemented at the level of regional governance but are aimed at inter-regional interaction with state bodies of governance. They need to react in a timely manner to the changing priorities of local development, to be based on the flexible indicative planning when there is a strategic vision of the development of the region, which is linked to the economic development prospects of the state as a whole. Besides, the creation of targeted investment funds will contribute to strengthening the state and regional governance. The requirement of public reporting of the authorities about staged results of the implementation of targeted investment programs, about strictly targeted spending of allocated resources from investment funds, will ensure the transparency of investment processes.
It is defined in the article that the budgetary resources should be allocated to priority investment programs, which comply with the general principles of responsible financial management and the objectives of ecological and socio-economic development of the regions. In particular, these are the programs related to the restructuring of industry, agriculture, social services sphere; the development of the system of orders for social services; the development of infrastructure; the promotion of a healthy lifestyle, the improvement of the quality of medical services; the development of various forms of environmental protection and the improvement of the quality of ecology in the regions.
It is stated that the strategic vision of prospects of economic growth, the determination of internal problems, obstacles hindering this process and the adequate assessment of the potential of locally available resources of development play a decisive role in providing a comprehensive, balanced regional development.

№ 6 2015, стор. 103 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

В. М. Ємельянов

д. держ. упр., доцент, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв

V. Emelianov

doctor of sciences is from administration associate professor, director of the Institute of Public of the Peter Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Ємельянов В. М. Формування ефективної інвестиційної політики комплексного розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 103–107.

Emelianov, V. (2015), “Formation of effective investment policy of integrated development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.