EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Д. В. Нехайчук

Назад

УДК: 351.822

Д. В. Нехайчук

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У науковій статті розглянуто шляхи формування новітньої моделі економічного розвитку країни. Запропоновано концептуальні підходи щодо стабілізації фінансово-економічного середовища як однієї з ключових функцій держави. Доведено необхідність забезпечення подальшого впровадження структурних реформ на основі залучення інвестицій, покращення бізнес-клімату та конкурентного середовища. Зроблено наголос на посиленні конкуренції за інвестиції на світовому ринку капіталів, значному потенціалі щодо залучення іноземних інвестицій, що потребують державного регулювання регіонального розподілу та використання інвестицій зі створенням стимулюючих чинників для залучення інвестиційних ресурсів до пріоритетних секторів економіки та депресивних регіонів, а також надання державних гарантій інвесторам.

D. Nekhaychuk

THE NEW MODEL OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

There are the ways of forming a new model of economic development of the country in the scientific article. The author proposes a conceptual approach to stabilize the financial and economic environment (this is an important function of the state). The author proves the need for further implementation of structural reforms on the basis of attracting investment, improve the business climate and competitive environment. The author believes that increased competition for investment in the global capital markets, and considerable potential for attracting foreign investments require government regulation of the regional distribution and use of investments with the creation of a stimulating factor for attracting investments in priority sectors of the economy and depressed regions, as well as the provision of government guarantees to investors.

№ 6 2015, стор. 116 - 121

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 705

Відомості про авторів

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of President Ukraine

Як цитувати статтю

Нехайчук Д. В. Формування нової моделі розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 116–121.

Nekhaychuk, D. (2015), “The new model of development of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 116–121.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.