EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ
А. О. Пелих

Назад

УДК: 351.86

А. О. Пелих

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті визначено методологічні засади використання воєнно-політичної моделі держави при формуванні національної системи забезпечення воєнної безпеки та реалізації її функцій. Уточнено функції та завдання системи забезпечення воєнної безпеки України.
Показано, що воєнно-політична модель держави слугує надійним "інструментом" при вирішенні завдань державного управління національною безпекою, а саме: вивчення стану захищеності національних інтересів від загроз воєнного характеру; обгрунтування необхідного рівня обороноздатності держави; синтез раціональної структури системи забезпечення воєнної безпеки держави; обгрунтування рекомендацій по залученню зусиль регіональної та універсальної систем безпеки в регіоні; вибору напрямів воєнно-політичного партнерства і можливих союзників на випадок збройної агресії.

A. Pelykh

MILITARY AND POLITICAL MODEL OF STATE AS A METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION AND FUNCTIONING OF NATIONAL SYSTEM OF MILITARY SECURITY MAINTENANCE

Summary

In the article the author outlines the methodological principles of using military and political model of state upon forming the national system of military security maintenance and realization of its functions. The author specifies functions and tasks of the system of military security of Ukraine.
It is shown that military and political model of state serves as the reliable "tool" in solving problems of state maintenance of national security, namely: study of the state of protection of the national interests from military threats; substantiation of the necessary level of the state defense capability; synthesis of rational structure of the system of military security maintenance of the state; substantiation of proposals concerning involvement of the efforts of regional and universal security systems in the region; choice of the directions of military and political partnership and possible allies in the case of armed aggression.

№ 6 2015, стор. 141 - 146

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

А. О. Пелих

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Pelykh

postgraduate student of Globalistics, European integration and national security management department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Пелих А. О. Воєнно-політична модель держави як методологічна основа формування та функціонування національної системи забезпечення воєнної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 141–146.

Pelykh, A. (2015), “Military and political model of state as a methodological basis of formation and functioning of national system of military security maintenance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 141–146.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.