EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. М. Жибак, Г. М. Христенко

Назад

УДК: 338.432

М. М. Жибак, Г. М. Христенко

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Проблеми розвитку соціально-економічної системи України свідчать про те, що існує об'єктивна необхідність найбільш повної реалізації інноваційного потенціалу України, підвищення інноваційно-інвестиційної активності суб'єктів господарювання. В статті окреслено стан і проблеми інноваційної діяльності аграрних підприємств. Визначено основні складові, котрі необхідні для активізації інноваційних процесів в аграрній сфері, розкрито значні резерви галузі, визначено напрями застосування інноваційних технологій. Це дасть можливість у найкоротші строки досягти поставлених задач. Поліпшення інвестиційного клімату є пріоритетним завданням, здійснити яке може, лише грамотне управління процесом підвищення інвестиційної привабливості всіх сегментів інвестиційного ринку. Проаналізовано поле кількісних і якісних факторів, які впливають на формування інвестиційної привабливості підприємства. Формування інвестиційної привабливості, вироблення чіткої стратегії інвестування, визначення її пріоритетних напрямів, мобілізація всіх джерел інвестицій є найважливішою умовою інноваційного розвитку аграрних підприємств за сьогоднішніх непростих умов.

M. Zhybak, Н. Khrystenko

DEVELOPMENT OF THE INNOVATION-INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The problems of social and economic system in Ukraine indicate that there exists an objective need for the fullest realization of innovative potential of Ukraine and increase of innovation and investment activity of entities. Given article outlines the status and problems of innovational activities towards agricultural enterptises. The main components that are necessary for activation of innovative processes in agriculture were determined, as well as significant resources industry directions of the use of innovative technologies were revealed . This will allow to achieve established objectives in the shortest time span. Improving the investment climate is a priority, which can be ensured only by competent management of increase the investment attractiveness of investment market segments. The issue of quantitative and qualitative factors that influence the formation of investment attractiveness was analyzed. In the current difficult conditions, formation of investment attractiveness, making a clear investment strategy, defining its priorities, mobilizing all sources of investment is an essential factor of of agricultural enterprises innovation.

№ 7 2015, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

М. М. Жибак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

M. Zhybak

Doctor of economics, professor, Head of the Department of Economics of Enterprise, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"


Г. М. Христенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Н. Khrystenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Як цитувати статтю

Жибак М. М., Христенко Г. М. До питання розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 6–10.

Zhybak, M. and Khrystenko, Н. (2015), “Development of the innovation-investment potential of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.