EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕСТІЙКИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ І ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ
Н. І. Верхоглядова, Ю. В. Лисенко, І. В. Кононова

Назад

УДК: 690:658.5.011

Н. І. Верхоглядова, Ю. В. Лисенко, І. В. Кононова

НЕСТІЙКИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ І ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ

Анотація

У статті визначені і обгрунтовані такі поняття, як "стійкість розвитку", "стійкий розвиток підприємства", "нестійкий розвиток підприємства". Визначено та систематизовано чинники впливу на розвиток будівельного підприємства, дія яких призводить до переходу будівельного підприємства зі шляху нестійкого на шлях стійкого розвитку. Категорія "нестійкий розвиток підприємства" розкриває систему стосунків між діючими суб'єктами господарювання, сприяє вдосконаленню їх форм зв'язків з приводу забезпечення стійкості і безпеки соціально-економічної системи в цілому. Для прийняття правильних управлінських рішень необхідно дотримуватися певних принципів управління нестійким розвитком, які були запропоновані в статті. Нестійкий розвиток будівельного підприємства визначається ресурсними можливостями забезпечити протікання позитивно відтворювальних процесів, що може породжувати як нестабільність, так і привести підприємство до стабільності завдяки прийняттю правильних управлінських рішень.

N. Verkhogliadova, J. Lusenko, I. Kononova

UNSUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE: THE NATURE AND DETERMINANTS

Summary

The article defined and reasonable terms such as "sustainability", "sustainable development of enterprises", "unstable development of the company." Determined and systematic factors influence the development of the construction company, whose action leads to a transition from the construction company on the path of unsustainable to path of sustainable development. Category "unsustainable development company" reveals the relations between the operating system entities, reinforcing their form of communication on ensuring security and stability of the socio-economic system as a whole. For sound management decisions must adhere to certain principles of unsustainable development that have been proposed in the paper. Unsustainable development construction company defined resource capabilities to provide a positive flow of reproduction processes that can lead to instability as well as lead the company to stability through sound management decisions.

№ 7 2015, стор. 14 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

N. Verkhogliadova

Dr. Sc. (Econ.), Professor, Vice-rector of Education and Academic Activity, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk


Ю. В. Лисенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу, ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

J. Lusenko

Ph.D in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Enterprise Economy and Marketing, Regional Municipal Higher Educational Institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody


І. В. Кононова

к. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

I. Kononova

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Верхоглядова Н. І., Лисенко Ю. В., Кононова І. В. Нестійкий розвиток підприємства: суть і визначальні чинники. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 14–18.

Verkhogliadova, N., Lusenko, J. and Kononova, I. (2015), “Unsustainable development of the enterprise: the nature and determinants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.