EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий, І. В. Сташко

Назад

УДК: 338.43:633.1:631.11

О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий, І. В. Сташко

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

Виявлено причини низької якості продукції у неприбуткових підприємствах та обгрунтовано шляхи її підвищення. Визначено, що на рівні підприємства не цінова конкуренція, а конкуренція з боку нових технологій забезпечення якості в межах загальної конкуренції, а саме: з боку нових технологій, товарів, організації, повинні розглядатися як основні умови економічної задачі до оптимізації. Узагальнено та проведено оцінювання технологічних факторів виробництва якісного зерна пшениці в розрізі рекомендованих параметрів і вимог. Здійснено порівняння нормативних документів щодо класифікації зерна за якістю та виявлено її принципові особливості в Україні, США та ЄС. Визначено, що ціни на зерно з різними якісними показниками можуть значно різнитись, відтак, залежність ціни від якості, якщо не брати до уваги ринкові чинники, слід розглядати як предмет і результат домовленості сторін.

O. Moroz, P. Karachyna, I. Ostryi, I. Stashko

INDUSTRIES PECULIARITIES OF PRODUCTION QUALITY MANAGEMENT AS MACROECONOMIC FACTOR OF COMPETITIVENESS

Summary

There had been revealed the reasons of production low quality in non-profitable enterprises and substantiated means of its improvement. It is determined, that on enterprise level is non-price competition, but is competition of new technologies of quality improvement within general competition, namely, new technologies, goods, organization, must be observed as main conditions of economic task to optimization. Evaluation of production technological factors of qualitative wheat grain according to recommended parameters and conditions is summed up and carried out. It is carried out comparison of normative documents to grain classification in quality and revealed its principal peculiarities in Ukraine, USA, and EU. It is determined, that prices on grain according to different qualitative indices may be different, then dependent on the quality on price, if we don't take to attention market factors, it should be considered as subject and result of parts arrangement.

№ 7 2015, стор. 29 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 271

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

P. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


І. Ф. Острий

асистент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Ostryi

Asistant, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


І. В. Сташко

аспірант, Вінницький торговельно-економічний інститут, м. Вінниця

I. Stashko

Postgraduate, Vinnytsia Institute of trade and Economics, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Карачина Н. П., Острий І. Ф., Сташко І. В. Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 29–33.

Moroz, O., Karachyna, P., Ostryi, I. and Stashko, I. (2015), “Industries peculiarities of production quality management as macroeconomic factor of competitiveness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 29–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.